Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. nov Tilskot aktivitetstilbod til sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgnsbemanning Eldre personar som er langtidsbuande ved sjukeheim og i omsorgsbustad med heildøgns bemanning.
15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
15. sep Kommunalt rusarbeid i ny drakt personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
29. apr Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
15. apr Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjoner, Andre kompetanse- og forskningsmiljø
08. apr Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i helse- og omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etater vere målgruppe (t.d NAV, barnevernsteneste, barnehager og skuler)
31. mar Tilskot til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester. Personar med langvarige og samansette tenestebehov rus og/eller psykisk liding
31. mar Tilskot til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Barn og unge med samansette tenestebehov
15. mar Produksjonstilskot i jordbruket – del 1 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter Målgruppe for ordninga er regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.
15. jan Tilskot til trua artar Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan Tilskot til vilttiltak Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
15. jan Tilskot til fiskeformål Frivillige organisasjoner, forvaltningslag, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til trua naturtypar Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
Søknadsfrist Tittel
25. nov Tilskot aktivitetstilbod til sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgnsbemanning
15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2
15. sep Kommunalt rusarbeid i ny drakt
29. apr Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
15. apr Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak
08. apr Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot
31. mar Tilskot til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester.
31. mar Tilskot til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
15. mar Produksjonstilskot i jordbruket – del 1
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap
15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter
15. jan Tilskot til trua artar
15. jan Tilskot til vilttiltak
15. jan Tilskot til fiskeformål
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan Tilskot til trua naturtypar