Tilskot til trua artar

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
Ansvarleg:
Andreas og Granli og Marita Fjelle
Kven kan søke:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.

Tilskotsordning for å ta vare på prioriterte arter og deira økologiske funksjonsområde, og arter som er klassifiserte som trua på Norsk raudliste for arter.

Publisert 07.12.2021

Trua arter er arter som i Norsk raudliste for arter 2021 klassifiserast som trua, dvs. som er i ein av følgjande tre kategoriar: Kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU). Dette omfattar 2752 arter.

Naturmangfaldlova opnar for å gi trua arter ei særskilt sikring ved at dei får status som prioriterte arter.

Per desember 2021 er følgjande 14 arter blitt prioritert etter naturmangfaldlova: 

 • Pattedyr: fjellrev
 • Fuglar: dverggås* og svarthalespove (den nordlege underarten)*
 • Insekt: elvesandjeger*, eremitt og klippeblåvinge*
 • Karplanter: dragehode, honningblom, rød skogfrue*, svartkurle, skredmjelt* og dvergålegras
 • Mosar: Trøndertorvmose*
 • Lav: Elfenbenslav*

 Tiltak som kan få tilskot er:

 • Skjøtsel og vedlikehald
 • Restaurering
 • Konkrete tiltak for einskildarter, som til dømes flytting av individ, reintroduksjon og innsamling av frø
 • Tilpassa bruk på areal som inngår i drifta på landbruksføretak
 • Gjerding
 • Kartlegging og overvaking knytt til tiltak

Tilskotsordninga omfattar også tiltak som bidrar til å ta vare på økologiske funksjonsområde for prioriterte arter. Artene over merket med * er prioritert art med økologisk funksjonsområde.

Det kan også bli gitt tilskot til tiltak for å hindre at hubro døyr som følgje av at dei bruker straumstolpar som sitteplass. Det er primært eigarar av straumnett som kan få slike tilskot.

I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskot til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om tilskot sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknaden skal adresserast til Fylkesmannen i det fylket søknaden gjeld. Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller krava til innhald i søknaden. Søknaden skal beskrive korleis tiltaka skal gjennomførast.

Gjenbruk av tidlegare innsendt søknad

Du kan bruke om att data frå tidlegare innsendt søknad. Du må framleis klikke deg gjennom søknadsvegvisaren, men dei fleste felta vil være fylt ut på førehand. Dine tidlegare innsendte søknadar finn du under menyvalet «Mine søknader». Du kan bruke om att søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
Ansvarleg:
Andreas og Granli og Marita Fjelle
Kven kan søke:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.