Søknadsfrist Tittel Målgruppe
16. nov Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin Legar i spesialisering i allmennmedisin
15. sep Restmidlar tilskot kommunalt rusarbeid Menneske med rusmiddelrelaterte problem i kommunane
25. jun Midlertidig styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og vaksne med psykiske plager/rusproblema som har behov for hjelp
15. mai Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjoner, Andre kompetanse- og forskningsmiljø
03. mai Tilskot - Eldre ut på middag Eldre over 65 år
12. apr Tilskot til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem Personar med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblem
07. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
07. apr Tilskudd til aktivitetsstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.
20. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot  2021 Tilsette i helse- og omsorgstenestene og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
15. mar Produksjonstilskot i jordbruket – del 1 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
12. mar Tilskot til tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov Vaksne med psykisk liding og/eller rusproblem
12. mar Tilskot til kommunale tiltak for å lette på konsekvensar av smitteverntiltak for barn og unge Barn og unge med psykisk liding som påverkast av konsekvenasr av smittetiltak under pandemien
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging Barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
10. feb Kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid Menneske med rusmiddelrelaterte problem i kommunane
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskelegstilde
15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til vilttiltak Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
15. jan Tilskot til fiskeformål Frivillige organisasjoner, forvaltningslag, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
15. jan Tilskot til truga arter Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter Målgruppe for ordninga er regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.
15. jan Tilskot til truga naturtypar Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
Søknadsfrist Tittel
16. nov Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin
15. sep Restmidlar tilskot kommunalt rusarbeid
25. jun Midlertidig styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
15. mai Tilskot til fylkesvise klima- og miljøtiltak
03. mai Tilskot - Eldre ut på middag
12. apr Tilskot til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem
07. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
07. apr Tilskudd til aktivitetsstiltak for å motvirke ensomhet
20. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot  2021
15. mar Produksjonstilskot i jordbruket – del 1
12. mar Tilskot til tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov
12. mar Tilskot til kommunale tiltak for å lette på konsekvensar av smitteverntiltak for barn og unge
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
10. feb Kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret
15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap
15. jan Tilskot til vilttiltak
15. jan Tilskot til fiskeformål
15. jan Tilskot til truga arter
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter
15. jan Tilskot til truga naturtypar