Restmidlar tilskot kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
15. september 2021
Målgruppe:
Menneske med rusmiddelrelaterte problem i kommunane
Ansvarleg:
Helse og sosialavdelinga
Kven kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har framleis 4,8 millionar i tilskotsmidlar til fordeling til kommunalt rusarbeid. i tillegg er det lyst ut 76 millonatr nasjsonalt.

Publisert 13.08.2021

Mål for ordninga er auka kapasitet og varig kapasitetvekst i kommunen sitt tenestetilbod, slik at menneske med rusmiddelrelaterte problem får eit heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.

Ordninga skal understøtte måla i Prop. 15S (2015-2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) med vekt på styrka innsats ut frå lokale mål på områda:

  • auka brukar-og pårørandemedverknad i tenestene
  • tidleg innsats retta mot utsette individ og grupper
  • tverrfagleg, ambulant, teambasert behandling og oppfølging
  • tenester knytt til bustad 
  • tiltak retta mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanning
  • lågterskeltilbod

Kommunar kan velje å inngå interkommunalt samarbeid med privat, frivillig og/eller ideel sektor, men kommunen skal vere både søkar og mottakar og har rapporteringsplikt for tilskotet.

Tilskotet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tenestene og er ikkje retta mot tidsavgrensa prosjekt. Det ligg i regelverket at eigenfinansieringa skal aukast i takt med at midlane vert avkorta.

Kommunen må sørge for ei gradvis innarbeiding av stillinga(ne) i kommunen si økonomiplan, slik at auka kapasitet i tenestene blir av varig karakter. Det ventas at kommunane nytter auka rammeoverføringar til å styrke tenestetilbodet til målgruppa.

Vi ber om at kommunar som har fleire søknadar til denne tilskotsordninga sender ein samla søknad og viser til ein felles kontaktperson.

I høgremenyen finn du lenke til fullstendig utlysningstekst og regelverk for ordninga på Helsedirektoratet sine heimesider. Nasjonalt er ordninga avslutta, som det kjem fram av direktoratet si nettside. Det er i Møre og Romsdal vi no har moglegheit til å lyse ut  på nytt. 

Søknadsfrist:
15. september 2021
Målgruppe:
Menneske med rusmiddelrelaterte problem i kommunane
Ansvarleg:
Helse og sosialavdelinga
Kven kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022