Kommunale rammer til Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2023

Langsmed Austefjorden, Volda kommune Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal/Ragnhild Naug Aas.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fordelt ei samla ramme på 8 660 000 kroner til kommunane for ordninga Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Publisert 07.02.2023

I 2023 er den nasjonale ramma for SMIL 170 millionar kroner, der Møre og Romsdal har fått tildelt 7,8 millionar. I tillegg er det overført 957 535 kroner i ubrukte og inntrekte midlar frå i fjor.

Om fordelinga

Kommunane har meldt inn eit samla behov for året på 9 590 000 kroner, og det er dermed eit sprik mellom behovet som er innrapportert og midla som er til fordeling. Det er derfor nytta ein fordelingsnøkkel for å fordele dei disponible SMIL- midla mellom kommunane.

Fordelingsnøkkelen tek utgangpunkt i tal frå kommunane med tal som søkte om produksjonstilskot føregåande år, tal på landbrukseigedommar og tal på jordbruksareal i drift. I tillegg tek fordelingsnøkkelen utgangspunkt i følgande:

  • Innmeldt behov
  • lokale retningslinjer som skildrar lokale miljøutfordringar og prioritering av miljøtiltak
  • gjennomføringsevne, framdrift og oppnådde resultat i kommunen
  • variasjonar i behov frå år til år, saman med omsyn til føreseielegheit og kontinuitet

Kommunevise rammer

Aukra

100 000

Smøla

300 000

Aure

400 000

Stranda

370 000

Averøy

200 000

Sula

50 000

Fjord

370 000

Sunndal

440 000

Giske

150 000

Surnadal

440 000

Gjemnes

480 000

Sykkylven

240 000

Hareid

100 000

Tingvoll

330 000

Herøy

250 000

Ulstein

130 000

Hustadvika

940 000

Vanylven

440 000

Kristiansund

40 000

Vestnes

240 000

Molde

700 000

Volda

500 000

Rauma

300 000

Ørsta

500 000

Sande

200 000

Ålesund

450 000

 

 

Sum

8 660 000

Statforvaltaren held igjen kr 97 535 regionalt til klagehandsaming og omfordeling i løpet av året.

Ordninga skal forvaltast etter gjeldande forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket med tilhøyrande rundskriv, og kommunane sine eigne tiltaksstrategiar.

Det kan innvilgast SMIL-tilskot til å gjennomføre tiltak som:

  • tek vare på natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet
  • reduserer tap eller risiko for tap av næringsstoff, partiklar og andre forureinande utslepp til jord, avrenning til vatn eller utslepp til luft frå jordbruksareal, fôr eller gjødsel
  • omfattar planlegging og tilrettelegging for heilskaplege miljøprosjekt i jordbruket

Å følgje lovpålagte krav som gjeld forureining blir rekna som del av den ordinære jordbruksdrifta, og kan ikkje bli gitt SMIL-tilskot. Drift og skjøtsel som følgjer av normal bruk av areala knytt til eksisterande drift vil i hovudsak heller ikkje ha rett til SMIL- tilskot. SMIL-tilskot er først og fremst aktuelt til tiltak som inneber ein ekstra innsats utover dette, og som det er knytt særlege kostnader til.

Ta kontakt med din kommune om du vil gjennomføre tiltak

Det er kommunen som mottar og behandlar søknader og fattar vedtak om SMIL-tilskot. Kommunane har lokale søknadsfristar og eigne retningsliner som beskriv miljøutfordringar og prioritering av tiltak. For meir informasjon om prioriteringar, satsar med meir i din kommune, sjå kommunen sine retningsliner for tilskotet og kommunen si utlysing.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.