Leve heile livet

Oppdatert 28.02.2024

Reforma «Leve heile livet» er gjennomført, men arbeidet med å skape aldersvenlege lokalsamfunn held fram. I satsinga «Fellesskap og meistring – bu trygt heime» er målet å skape eit aldersvenleg samfunn prega av openheit, tryggleik og fellesskap. Det overordna målet er å bidra til at eldre kan bu trygt heime lengst mogleg.

Satsinga er tverrfagleg og har fire innsatsområde:

  • levande lokalsamfunn
  • bustadtilpassing og planlegging
  • kompetente og myndiggjorte medarbeidarar
  • tryggleik for brukarar og støtte til pårørande

Alt det gode arbeidet som er gjort i «Leve heile livet», skal vidareførast inn i «Bu trygt heime». Helsedirektoratet jobbar med ein nasjonal handlingsplan for korleis fleire eldre kan bu trygt og godt i eigen bustad lengst mogleg.

Dialogmøte og læringsnettverk

Statsforvaltaren har hatt ei sentral rolle i å koordinere arbeidet knytt til «Leve heile livet». Statsforvaltaren har gitt alle kommunar tilbod om dialogmøte og sytt for at alle kommunar vart inviterte inn i læringsnettverk. Statsforvaltarane er ein del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester er med. Vi har ikkje fått oppdrag i den nye satsinga enda. 

Vis meir

I mai 2018 kom kvalitetsreforma “Leve hele livet” som har fokus på å skape eit meir aldersvenleg Norge. Tidlegare reformer har ofte handla om system. Leve heile livet handlar om menneske. Med denne kvalitetsreforma er målet å få ei meir gjennomgåande og lik helseteneste, uavhengig av kva kommune ein bur i.

Leve heile livet vart fasa ut i 2023. No er det reforma Fellesskap og meistring — Bu trygt heime som gjeld.

Statsforvaltarane har ikkje fått oppdrag i denne reforma enno. Helsedirektoratet jobbar med ein nasjonal handlingsplan.

Reforma har fem innsatsområde:

  1. Eit aldersvenleg Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltid
  4. Helsehjelp
  5. Samanheng og overgang i tenestene

Publisert 29.06.2022

Brennande hjarte for eldres matglede

Mat og måltid har vore viktig for mennesket til alle tider, og i alle kulturar. Måltida er ein felles samlingsarena for familie, venner, skule, arbeidsplass, høgtid, fest og sorg – ved livets mange hendingar.


Publisert 08.03.2022, Sist endra 09.03.2022

Undervegsrapport frå Leve heile livet

Leve heile livet skal støtte kommunane i arbeidet med å oppretthalde berekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstenester. Nå har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, på oppdrag fra Helsedirektoratet undersøkt korleis kommunane arbeider med kvalitetsreformen.


Publisert 17.02.2021

En erfaringsguide for lokale planprosesser

Dette er en guide som viser eksempler på hvordan kommuner arbeider med lokale planprosesser
i tilknytning til Leve hele livet. 


Publisert 17.02.2021

Tilskotsordningar

Reforma legg opp til at kommunar gjennom politiske vedtak skal ta stilling til korleis tiltaka i Leve hele livet kan utformast og gjennomførast lokalt, og deretter innarbeide dei i sitt planverk og sette reforma ut i livet.