Søknadsfrist Tittel Målgruppe
07. apr Tilskot til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem Barn og unge med psykiske helseutfordringar eller rusmiddelrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar. For prioritet 2: barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem, eller reaksjonar på belastande livshendingar .
07. apr Tilskot til oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblematikk og eventuell samtidig valdsproblematik, som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
15. mar Søknad til klima- og miljøprogrammet 2024 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
01. mar Kommunalt rusarbeid for 2024 Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, og deira pårørande
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2024 Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester frå Nav, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
Søknadsfrist Tittel
07. apr Tilskot til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem
07. apr Tilskot til oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
15. mar Søknad til klima- og miljøprogrammet 2024
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024
01. mar Kommunalt rusarbeid for 2024
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2024