Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta

Søknadsfrist:
1. juni 2024 23:59
Målgruppe:
Kommunale barnevernstenester
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Kommunar i Vestland

Kommunane kan no søke om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt på barnevernsområdet.

Publisert 05.03.2024, Oppdatert 16.04.2024

Kommunane i læringsnettverket i Vestland kan gå saman om å søke stimuleringsmidlar til å sette i verk utviklingsprosjekt med mål om teneste- og tiltaksutvikling for å gi enda betre tenester til dei barna og familiane som treng det. Statsforvaltaren behandlar søknadane. Barnevernsteneste kan òg søke om tverrfaglege prosjeket, saman med andre tenester. 

I 2024 kan kommunane i Vestland søke om utviklingsprosjekt med tre ulike innrettingar: 

  • eigeninitierte utviklingsprosjekt
  • utviklingsprosjekt på fosterheimsområdet
  • leiarutvikling

Frist for å skje tilskot er 1. juni 2024

De søkjer via tilskotsportalen til Statsforvaltaren.

Retningslinjer for kommunale læringsnettverk og for stimuleringsmidlar er under revidering, og vert publisert så snart den er klar. 

Søknadsfrist:
1. juni 2024 23:59
Målgruppe:
Kommunale barnevernstenester
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Kommunar i Vestland