Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.01.2024

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2024. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden. 


Publisert 01.12.2023

No har lisensjakta på ulv starta

Lisensjakta på ulv varer frå 1. desember 2023 til og med 31. mai 2024. 


Publisert 25.10.2023

Søknad om erstatning for rovviltskade

Frist for søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2023 er 1. november. 


Publisert 10.08.2023

Lisensfelling av jerv startar 20. august

Etter endringa som trådde i kraft i fjor, er fellingsperioden for jerv frå og med 20. august 2023 og varer til 15. februar 2024. 


Publisert 04.08.2023

Skadefelling av jerv

Statsforvaltaren har gjeve løyve til skadefelling av éin jerv i Nørstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune. 


Publisert 31.01.2023

Det blir ikkje opna for kvotefri gaupejakt i Vestland i 2023

Bakgrunnen er lite skadeomfang dei seinare åra, og at gaupebestanden på landsbasis er under bestandsmålet for arten.


Publisert 05.12.2022

No har lisensjakta på ulv starta

Lisensjakta varer frå 1. desember 2022 til og med 31. mai 2023. 


Publisert 18.10.2022

Søknad om erstatning for rovviltskade

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2022. Frist for søknad er 1. november.


Publisert 18.08.2022

Tidlegare oppstart av lisensfelling av jerv

Oppstart av lisensfellingsperioden for jerv framskundast frå 10. september til 20. august. Endringa trer i kraft frå og med 20. august 2022. Dette er ei oppfølging av Hurdalsplattformen og regjeringa sine føringar. 


Publisert 28.01.2022

Kvotefri jakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe startar opp 1. februar og varer til 31. mars 2022. Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke kvotefri gaupejakt i heile Vestland i denne perioden.