Her kan du finne alt frå Naturmangfaldveka i Vestland 2021

Sandbia har kring 40 artar i landet, og er ei slekt som legg bolet sitt i jorda. Larvene treng pollen, og klekkinga er ofte synkronisert med seljeblomstringa om våren. Her i Vestland har vi både truga og ikkje truga artar av sandbie.
Sandbia har kring 40 artar i landet, og er ei slekt som legg bolet sitt i jorda. Larvene treng pollen, og klekkinga er ofte synkronisert med seljeblomstringa om våren. Her i Vestland har vi både truga og ikkje truga artar av sandbie. Foto: Tore Larsen.

Naturmangfaldveka i Vestland er gjennomført for 2021, og om lag 200 personar var innom webinarrekkja. Her finn du alle presentasjonane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2021

Vi takkar alle som har bidrege til naturmangfaldveka 2021! 

Her er videoopptak frå dag 1 av webinaret. 

Dag 1: Areal og kunnskap
  Christian Steel Sabima Korleis møte naturkrisa?
  Sarah Kvåle Skouen Statsforvaltaren i Vestland Kunnskapsgrunnlaget
  Sarah Kvåle Skouen Statsforvaltaren i Vestland Kva blir konsekvensane?
  Magnus Johan Steinsvåg Statsforvaltaren i Vestland Kommunedelplan for naturmangfald

 

Her er videoopptak av dag 2. 

Dag 2: Naturmangfald i skog
  Dirk Kohlmann Statsforvaltaren i Vestland Jeg har så mange venner i skog og mark og hei - 
  Tore Larsen Statsforvaltaren i Vestland Naturmangfald i små og store skogar
  Gro Kampp Hansen Statsforvaltaren i Vestland Miljøsertifisering i skogbruket
  Magnus Johan Steinsvåg Statsforvaltaren i Vestland Miljøomsyn og landbruksvegar
  Gro Kampp Hansen Statsforvaltaren i Vestland Miljøtiltak og hogstplanlegging i same plan
  Dirk Kohlmann Statsforvaltaren i Vestland Korleis kan framtidas skogbruk sjå ut? 

 

Her er videoopptak av dag 3. Temaet naturmangfald i sjø er berre tilgjengeleg i pdf, sjå under. 

Dag 3: Planlegging og bygging
  Mette Iversen Bergen kommune Ta naturen tilbake
  Egil Hauge Statsforvaltaren i Vestland Naturmangfald i sjø
  Ulf Sæterdal Bergen kommune Når verdifullt naturmangfalf forkludrar bustadprosjekt - eller omvendt?
  Målfrid Eide Askøy kommune Tunga på vektskåla, korleis kommunen førebur byggjesakar

 

Her er videoopptak av dag 4. 

Dag 4: Miljørettsprinsippa i utmark

Motorferdsel i utmark

  Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Forventningar til kommunale vedtak
  Aina-Eline Stokkenes Luster kommune

Kommunale retningsliner for handsaming av motorferdselsaker

Brev frå DN

Domsavgjersle frå Gulating

Vassdrag, kantsonar og landbruk
  Gry Walle Statsforvaltaren i Vestland Kantvegetasjon og tiltak langs vassdrag
  Hege Eeg Osterøy kommune Skogsdrift - praktiske døme på handsaming
  Åshild Irene Lie Sveio kommune Innmarksbeite og spreieareal - korleis unngå uønskte konsekvensar
  Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Avrunding av naturmangfaldsveka

 

Statsforvaltaren vil gjerne følgje opp innspela som kom fram under naturmangfaldveka, med til dømes informasjonssaker på nettsidene våre. Om du vil ha med siste nytt frå nettsidene til miljø, landbruk og/eller plan kan du abonnere her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.