Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.11.2023

Rettleiar for psykisk helsearbeid barn og unge

Rettleiaren skal gi anbefalingar om korleis oppnå eit heilskapleg og samordna psykisk helsearbeid for barn unge, frå helsefremjande og førebyggande arbeid til oppfølging og behandling.


Publisert 15.06.2023

Opptrappingsplan for psykisk helse (2023 – 2033)

Målet med opptrappingsplanen er at fleire skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal vere lett tilgjengeleg der det trengst.


Publisert 17.10.2022, Sist endret 26.01.2024

Rådgjevande eining for russaker

Helsedirektoratet har samla informasjon og rettleiing om rådgjevande eining for russaker på ei nettside.


Publisert 17.10.2022

Informasjon om oppfølging av personar dømt til tvungent psykisk helsevern

Helsedirektoratet har oppretta ei ny nettside med informasjon om dom til tvungent psykisk helsevern.


Publisert 05.10.2022

Nasjonal oppstartskonferanse for FACT ung

Helsedirektoratet, NAPHA og andre involverte kompetansesenter inviterer til nasjonal oppstartskonferanse for FACT ung 1. november. Du kan delta fysisk, eller følgje konferansen digitalt.


Publisert 23.02.2022

Webinar om overdosar og lokalt førebyggjande arbeid

Den 2. mars frå 09.00 til 10.00 blir det arrangert eit webinar med overdose som tema.


Publisert 21.02.2022

Webinar om tilskot til FACT Ung

Den 8. mars 14.00-15.30 arrangerer NAPHA, i samarbeid med Helsedirektoratet, eit webinar for regionar som er interessert i, eller vurderer å søke tilskot til oppretting av FACT Ung-team.


Publisert 08.12.2021

Kompetanseheving i rus- og valdsproblematikk

Dei regionale kompetansesentera på rusfeltet (KoRus) og Ressurssentera om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) har utarbeidd kunnskapsmodular for området rus og vald. 16. desember blir det digitalt lanseringsseminar som er ope for alle.


Publisert 10.09.2021

Snakk om sjølvmord

I dag er det verdsdagen for sjølvmordsførebygging. Hovudbodskapen frå Helse Vest er at vi må tørre å snakke om sjølvmordstankar. Det er ikkje så viktig korleis du spør, men at du gjer det. 


Publisert 27.07.2021

Tilrådingar frå Ukom for betre pasienttryggleik i psykisk helsevern

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) skal medverke til trygge helse- og omsorgstenester, og har gitt tilrådingar om tiltak i psykisk helsevern i to rapportar som er publiserte i år.