Kommuneøkonomi

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.10.2023

Behov for stram økonomistyring i kommunane

 - Fleire kommunar i fylket har utfordringar med økonomien i dag. Kommuneopplegget i statsbudsjettet trekker ikkje i retning av at kommunane sitt økonomiske handlingsrom blir større til neste år. Behovet for stram økonomistyring blir minst like stort i 2024, seier fungerande statsforvaltar Fred-Ivar Syrstad.


Publisert 02.03.2022

Kviteseid ut av ROBEK

Statsforvaltaren har bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å melde Kviteseid kommune ut av ROBEK. 


Publisert 27.03.2020

Foreløpige økonomital frå 2019 for kommunane

Dei foreløpige KOSTRA-tal frå 2019 gir oversikt over den økonomiske situasjonen per 31.12.2019 i kommunane.


Publisert 20.06.2019

Svelvik kommune meldes ut av Robek

Kommunestyret i Svelvik kommune vedtok 18. juni regnskapet for 2018. Kommunens underskudd er nå dekket inn, og kommunen trenger ikke lenger Fylkesmannens godkjenning av vedtak om budsjett og låneopptak.


Publisert 25.03.2019

Nye økonomitall for kommunene

Nye KOSTRA-tall gir oversikt over kommunenes økonomiske situasjon.