Høring – forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Jerv og rein
14. februar er fristen for å komme med innspill til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Foto: Stein Ø. Nilsen.

Rovviltnemnda i Troms- og Finnmark sender med dette forslaget til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ut på høring. Høringsfristen er 14. februar 2024.

Publisert 22.12.2023 av Andreas Vikan Røsæg

Eksisterende forvaltningsplan for rovvilt i region 8 er mer enn ti år gammel. Selv om lovverket og rammebetingelsene er de samme, har rovviltnemnda bestemt at det er på tide med en ny og revidert forvaltningsplan. Rovviltnemnda startet prosessen den 1. mars 2022 og har siden lagt opp til en bred og grundig medvirkning hvor det har vært diskutert ulike temaer i planen med en rekke representanter fra næringsutøvere, miljøinteresser og kunnskapsmiljøer, som er berørt eller har særlige interesse for rovviltforvaltningen i regionen. Rovviltnemnda har invitert samiske interesser som blir berørt av planen til konsultasjoner, og har i forkant av høringen lyktes med å ha konsultasjon med landbruksorganisasjoner i de samiske områdene. Vi håper fortsatt på å få konsultert de andre samiske interessene som er berørt av planen før endelig vedtak.

I forvaltningsplanen er forvaltningsmål med delmål, strategier og virkemidler de viktigste delene som vi oppfordrer aktører til å sette seg ekstra inn i og komme med uttalelse om. Arealdifferensiert forvaltning med forvaltningssoner for rovvilt og beitedyr, samt prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, er blant de viktigste virkemidlene i forvaltningsplanen. Den eneste endringen i forvaltningssoner for rovvilt, er for bjørn i Sør-Varanger. I arbeidet med forvaltningsplanen har rovviltnemnda lagt særlig vekt på at den erfaringsbaserte kunnskapen, særlig fra beitenæringene, er en del av kunnskapsgrunnlaget for planen. Rovviltnemnda kommer med en rekke forslag til hvordan vi i fremtiden kan sikre en bedre innhenting, systematisering og implementering av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen.

Utkastet til forvaltningsplanen som sendes på høring er ikke ferdigstilt med tanke på layout, bilder, tabeller og universell utforming. Planen høres derfor ikke på oppsett og universell utforming.

 

Rovviltnemnda ønsker høringsuttalelser til hele forvaltningsplanen, men ber om særlig innspill til planen som omhandler:

  • Erfaringsbasert kunnskap – samle inn, systematisere og bruke, s. 7
  • Arealdifferensiert forvaltning – forvaltningssoner for rovvilt og beitedyr, s. 9
  • Gaupe i kalvingsland og beiteområder for sau, s. 15

 

Send dine innspill

Vi ønsker at flest mulig aktører og interessenter sender sine innspill til planen.

Høringsuttalelser kan sendes til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 14. februar 2024. 

 

Med vennlig hilsen
Nils Einar Samuelsen
leder i rovviltnemnda


imagetdpr9.png
Figur 1. Det eneste forvaltningsområdet som foreslås endret i høringsutkastet er forvaltningsområdet for bjørn i Sør-Varanger. Foreslått forvaltningssone for bjørn i Sør-Varanger vises her. 
imagec5cah.png
Figur 2. Viser foreslått forvaltningssone for bjørn i Sør-Varanger.