Ferdsel i natur - et veiledningsprosjekt

Fjellreven er en prioritert art som krever spesiell beskyttelse. Det er brukt mye ressurser for å ivareta arten. Fjellreven og dens hiområdene skal derfor sikres mot forstyrrelse. Derfor kan motorisert ferdsel forstyrre fjellrev.
Fjellreven er en prioritert art som krever spesiell beskyttelse. Det er brukt mye ressurser for å ivareta arten. Fjellreven og dens hiområdene skal derfor sikres mot forstyrrelse. Derfor kan motorisert ferdsel forstyrre fjellrev. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt.

Gjennom kurs, formidling, møter og bruk av ulike verktøy har Statsforvalteren vist hvordan kommunene kan fatte lovlige vedtak og dermed ta vare på natur og dyreliv. 

Vi startet prosjekt Ferdsel i natur i 2020. Dette er et veiledningsprosjekt for kommunene. I prosjektet jobber vi for og med kommunen, for å øke kompetansen på motorferdselregelverket, naturmangfoldloven og forvaltningsloven. 

Prosjekt Fin (Ferdsel i natur) handler om hvordan motorferdselen skal reguleres til det beste for natur, dyr og mennesker, både de som vil bedrive motorferdsel og alle andre. Navnet ble derfor Ferdsel i natur – og forkortelsen Fin.

Spesialoppdrag

Statsforvalterembetene får ulike spesialoppdrag fra departementet ut ifra hvilke fagområder de har særskilt kompetanse på. Kommunene her i nord har ansvar for å forvalte store utmarksområder med sårbar arktisk natur.

Samtidig er Troms og Finnmark på norgestoppen over antall registrerte snøskutere og barmarkskjøretøy per innbygger, og har stort omfang av dispensasjonssaker etter motorferdselloven. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har samlet god kompetanse på motorferdselregelverket, som også andre fylker kan dra nytte av.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fikk derfor fått penger av Miljødirektoratet, for å gjennomføre opplæring av kommunene på lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven). Vi skulle også lage veiledningsmateriell som alle landets kommuner kan dra nytte av.

Kurs

Statsforvalteren har laget 11 nettkurs. Noen av kursene er generell veiledning, andre er spesialkurs. Du kan se opptak og presentasjoner av alle kurs her. 

I kursene har vi gitt veiledning på hvordan kommunen bør vurdere søknader opp mot ulike hensyn som rein, friluftsliv og hva kommunen kan gjøre for å få oversikt over samlet belastning i et område. Vi ønsker å vise hva kommunen kan gjøre for å ta vare på verdifull natur, beskytte dyr og planter og samtidig ivareta friluftsinteresser.

Vi gir opplæring som kan passe til alle, men også opplæringen ut fra den enkelte kommunes behov.

Ingen kommune er like. Vi trenger god nok kunnskap om kommunene og praksis for å gi riktig og målrettet veiledning. For at vi skal kunne gi DIN kommune riktig opplæring er det derfor viktig at kommunene deltar på nettkurs og samlinger, og gir innspill. 

Opplæring på hjemmesiden

Vi lager nettsaker for kommunene og innbyggere.

Annen opplæring

Vi gir konkret og tilpasset veiledning til hver enkelte kommune ved behov. Dette kan være veiledning gjennom fysiske møter, e-post, telefon eller teams møter. 

Forenkler saksbehandlingen gjennom ulike «verktøy»

 Vi lager ulike verktøy for å gjøre saksbehandlingen enklere:

  1. Statsforvalteren oppdaterer presedensarkivet og formidler aktuelle saker for kommunene.
  2. Kommunene får tips til hva som må til for å få raskere, enklere og tilstrekkelig saksbehandling.
  3. Dere får forslag til maler for dispensasjonsvedtak og saksfremlegg og hjelp til å få på plass gode saksbehandlingsrutiner.
  4. Vi lar kommuner deler erfaringer med andre kommuner og oss i statsforvaltningen.

Gode verktøy sparer tid, bidrar til økt likebehandling og gir flere lovlige vedtak.

Vi vil bruke erfaringer fra prosjektet i videre opplæring og oppfølging av kommunene.

Kurs fortsatt aktuelle

Bedre kunnskap om motorferdselregelverket og lovlig praksis gir mange fordeler for kommunen, innbyggerne, ivaretar sikkerhet, natur og dyreliv.

Les mer om alle kursene her!

Kontaktpersoner