Hva er nytt i 2023?

sauer på beite i Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap

For perioden 2023-2026 er det vedtatt nytt regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark. Landbruksdirektoratet har også vedtatt ny instruks for perioden, som er førende for hva tilskuddsordningene kan inneholde. Til sammen fører disse to tingene til en del endringer i regionale miljøtilskudd for Troms og Finnmark. Statsforvalteren har vedtatt ny forskrift for regionale miljøtilskudd, som gjelder fra og med årets søknadsomgang.

Publisert 15.09.2023

Alle tilskuddsordninger er videreført. Likevel fører endringer i miljøprogrammet og instruksen til tre forskjellige type endringer i regionale miljøtilskudd for 2023:

Endringer i forskrifta

Noen av endringene er som følge av at den nye instruksen fra landbruksdirektoratet har gjort om på retningslinjene for ordningene. Andre endringer er gjort for å forenkle tilskuddsordningene, eller er resultat av høringsinnspill. Endringene er beskrevet i samme rekkefølge som de er nummerert i forskrifta.

§ 6 beiting av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 

UKL-områder er tatt ut av ordninga. Tilskuddet gjelder nå kun i: bygdenære områder, steder uten helårs veiforbindelse og for områder som krever transport av dyr til beite. Trykk her for å lese mer.

§§ 6 og 7 har byttet plass i forskrifta.

I den nye forskrifta er § 6 beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark, og § 7 er beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark. I den gamle forskrifta var disse nummerert motsatt. Dette ble endret slik at begge ordningene for verdifulle jordbrukslandskap i innmark skulle komme etter hver andre (§ 7, beite og § 8, slått).

§ 11 skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 

Slåttemyr og slåttemark er tatt ut av denne tilskuddsordninga. Årsaken til dette er at det finnes et eget tilskudd til slått av slåttemyr og slåttemark.

Les mer om skjøtsel av biologisk verdifulle arealer her.

§ 13 Drift av seter 

Melkesau er nå inkludert i ordninga. I tillegg er seter definert i den nye forskrifta. Trykk her å lese mer.

§ 18 Kantsone i eng 

For å kunne søke på dette tilskuddet kan ikke avstanden mellom vassdraget og den ugjødsla kantsonen være mer enn 8 meter. Tidligere var kravet at avstanden var mindre enn 30 meter. Dette er en endring som har kommet i instruksen. Ifølge instruksen skal dette legge til rette for flere meter sammenhengende kantsone. Trykk her for å lese mer.

§§ 19, 20 og 21: gjødselordninger i miljøtema utslipp til luft

I den gamle forskrifta hadde vi fire ordninger:

  • Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong
  • Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding
  • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

De tre førstnevnte utgår og erstattes av tre nye ordninger:

Du kan fortsatt søke på spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange.

Disse endringene er gjort i instruksen fra Landbruksdirektoratet, og som følge av det måtte forskrifta endres slik at den samsvarer med instruksen.

Spredning av all husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong

De to gamle ordningene Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding og spredning av husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen er slått sammen til en tilskuddsordning. 

Den nye tilskuddsordninga heter spredning av all husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong.

Tilskuddet gjelder for spredning både i åker og eng. Fristen for å molde ned husyrgjødsel er også forlenget fra 2 timer til 18 timer.

Nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel fra den gamle forskrifta har blitt  delt i to ordninger:

Det er mulig å søke tilskudd til nedlegging/nedfelling i både åker og eng.

Endringer i tilskuddstak

Tilskuddstak, eller avgrensing av tilskudd, er bestemt i miljøprogrammet. Tilskuddstaket gjelder hver enkelt ordning. 

Dette er de ordningene som har fått endra tilskuddstak:

§ 4 Bratt areal

Tidligere kunne du få tilskudd for maksimalt 50 dekar. Dette er nå endra til at du kan få maksimalt 50 000 kroner i tilskudd.

Trykk her for å lese mer om bratt areal.

§§ 10, 11 og 12, tilskudd under miljøtema biologisk mangfold

Tilskuddstaket er hevet fra 30 000 kroner til 50 000 kroner for disse ordningene:

§ 13 Drift av seter

Tilskuddstaket for drift av seter er tatt vekk.

§ 17 Vedlikehold av turstier

Tilskuddsstaket er økt fra 10 000 kroner til 20 000 kroner for vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet.

Endringer i veiledningsmaterialet

Statsforvalteren har oppdatert alle beskrivelsene av tilskuddsordningene. Ta særlig en titt på de ordningene der innholdet har blitt endra i år. 

I beskrivelsen av tilskudd til beite og slått av verdifulle jordbrukslandskap i innmark er de prioriterte områdene i Troms nå beskrevet i veilederen. Områdene er fortsatt tegnet inn i kart i Nordatlas (ekstern lenke).