Kommuneutvikling og prosjekter

Hvert år kan kommunene søke om tilskudd og prosjektstøtte som Statsforvalteren deler ut. Statsforvalteren deler ut tilskudd fra sine fagavdelinger og departement, inkludert prosjektskjønnsmidler til innovasjon og fornying i kommunene.

Alle tilskudd Statsforvalteren deler ut, finner du i Statsforvalteren tilskuddskalender.


Her kan du lese om:

 


Prosjektskjønn

Kommunene kan få tilskudd til utviklingsprosjekter. Statsforvalteren fordeler en andel av skjønnsmidlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets rammetilskudd til utviklingsprosjekter i kommunene. Dette kalles prosjektskjønn.

Statsforvalteren lager en egen utlysning for prosjektskjønn rundt årsskiftet med informasjon om satsingsområder og krav for kommende år. Kommunene får brev med informasjon om dette.

Prosjektskjønn er kun til kommuner. Kommunene kan samarbeide med andre aktører, men kommunen må være ansvarlig for tilskuddet. Se retningslinjene for skjønnstildelingen fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Abonnerer du på nyheter fra Statsforvalteren i kategorien Kommunal styring vil du få varsel når vi publiserer saker om prosjektskjønn. Lag abonnement her.


Søknadsportalen Prosjektskjønn

Kommunene søker om prosjektskjønnsmidler gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets felles søkeportal Prosjektskjønn.

Her kan kommunene både søke om prosjektskjønnsmidler og rapportere om fremdrift og resultater i pågående eller sluttførte prosjekter.

Nye brukere i «Prosjektskjønn» må logge inn med bank-ID eller annen elektronisk ID. Du får en e-post når bruker-IDen er aktivert og du kan starte å registrere søknader. Les brukermanualen her.

Det er også en åpen innsynsløsning der alle kan se hvilke prosjekter som har fått støtte i hele landet og lese søknader og rapporter for prosjektene.


Slik søker dere om prosjektmidler

I søknaden må kommunen vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan.

Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valg av virkemidler og løsninger som skal brukes og/eller testes ut i prosjektet.

Statsforvalteren har sett at en del søknader ikke oppfyller disse kravene. Det elektroniske søknadsskjemaet gir få føringer for hvordan prosjekt og søknad bør utformes. Statsforvalteren har derfor laget en veiledning her.

Det er viktig at prosjektet er godt planlagt og beskrevet før søknaden skal fylles ut. Vi anbefaler derfor at kommunen jobber grundig med prosjektplan og -beskrivelse og bruker gode maler for dette. Dokumentene legges ved når dere sender søknaden. 

Den enkle oppskriften på en god prosjektplan og -beskrivelse er å gi gode og konkrete svar på følgende tre spørsmål:

  • Hvor er vi?
  • Hvor vil vi?
  • Hvordan kommer vi dit?

Når prosjektbeskrivelse og eventuelle andre prosjektdokumenter er på plass, så kan du fylle ut søknaden.

I søknadsskjemaet er det viktig at dere beskriver prosjektet best mulig. Skjemaet inneholder tre tekstrubrikker der kommunen skal beskrive prosjektet. Det er plass til 1000 tegn i hver rubrikk. Svar kun på det som står i skjemaet.

Slik bør du fylle ut rubrikkene:


1 → Utfordringene det skal tas tak i

Hvor er vi?

Beskriv kort utfordringene som gjør at prosjektet er relevant å gjennomføre. Ikke beskriv mål eller hva dere har tenkt å gjøre i prosjektet – det kommer senere.


2 → Mål og hvordan det skal gjennomføres

Hvor vil vi?

Beskriv kort:

  • Prosjektets formål. Hvorfor skal prosjektet gjennomføres?
  • Effektmål. Hva skal kommunen oppnå?
  • Resultatmål. Hvilke kriterier må være oppfylt for at prosjektet skal være vellykket?
  • Sluttprodukt. Hva konkret skal prosjektet lede frem?

Hvordan kommer vi dit?

Beskriv hva som konkret skal utføres i prosjektet. Lag gjerne en liste over aktiviteter med budsjettall knyttet til de enkelte tiltakene og milepælsplan.

Dersom dere ikke får plass til alt i denne rubrikken, må informasjonen finnes i de vedlagte dokumentene.


3 → Begrunnelse for valg av virkemidler

Begrunn hvilke metoder eller løsninger dere velger å bruke og hvorfor løsningen(e) vil være riktig for å nå prosjektets mål.


Merk at: Dere kan kopiere tekst fra dokumenter inn i søknadsskjemaet, men husk at det er en begrensning på maks 1000 tegn i rubrikkene. Dersom teksten har flere tegn får dere ikke lagret søknaden.

Legg ved prosjektbeskrivelse, prosjektplan og andre elektroniske dokumenter når søknaden leveres. Merk at lengden på filnavn på vedlagte dokumenter ikke kan være mer enn 40 tegn.


Slik rapporterer dere

Kommunene skal rapportere i portalen Prosjektskjønn fremdrift i prosjektene, samt bruk av tildelte prosjektskjønnsmidler. Rapportene skal leveres før 1. februar hvert år. Da vet Statsforvalteren om kommunene har rapportert før vi deler ut nye midler.

Vi ber dere derfor om å rapportere etter følgende eksempler:

imagebtesm.png

Kommunene må ha rapportert på tidligere prosjekter for å kunne få støtte til nye prosjekter.

Den som er kontaktperson i prosjektet, får varsel når fristen for å rapportere nærmer seg. Kommunene rapporterer ved å åpne prosjektsøknaden i portalen og velge ‘rapporter’.