Søknad om utslipp fra utbygging av Kvænangsfjelltunnelen

Høringsfrist:
1. juli 2021 23.59

 

Nye Veier AS har søkt Statsforvalteren om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider ved bygging av E6 Kvænangsfjellet.  Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 1. juli.

Publisert 28.05.2021

 

Prosjektet

Totalt består prosjektet av to tunneler (Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen), vegutbygging på til sammen cirka 8 km og en bru på 15 meter over Suselva. Virksomheten søker i første omgang om utslipp av renset tunneldrivevann fra midlertidig anleggsdrift i forbindelse med utbygging av Kvænangsfjelltunnelen til Eideelva og bekken til Sandnes. Søknad om utslipp av renset tunneldrivevann fra Mettevolltunnelen vil komme senere.

Kvænangsfjelltunnelen skal drives fra begge sider. Beregnet anleggsperiode er ca. 34 – 42 uker driving og forskjæring/påhugg.

Den vedlagte miljørisiko- og sårbarhetsvurderingen danner grunnlaget for søknaden. Her beskrives de berørte områdene, hvilke miljøeffekter som kan forventes og hvilke tiltak som er planlagt for å holde miljøeffektene innenfor akseptable grenser.

Oversiktfigur over hele anleggsarbeidet (merk at det kun søkes om utslipp fra utbygging av kvænangsfjelltunnelen);

imagenqotl.png

Figur 1 Kart som viser planavgrensning ved varsel om oppstart (gulstriplet linje). Kommunegrensa er vist i heltrukken gul linje. Planlagte tiltak er vist i rødt. Fra «Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet Kvænangen og Nordreisa kommuner». Dokument kan lastes ned fra Nye Veier AS sine hjemmesider; planbeskrivelse-e6-kvænangsfjellet-pdf.pdf (nyeveier.no).

 

Utslipp i anleggsfasen

Utslipp til vann

Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Prosessvannet vil renses i lokale renseanlegg før utslipp.

De vannforekomstene som vil bli berørt av utslipp fra utbygging av Kvænangsfjelltunnelen er:

Oksfjordvassdraget bekkefelt (VannforekomstID 208-85-R): Eideelva

Kvænangsfjellet bekkefelt (VannforekomstID 209-52-R): Bekken til Sandnes

Vi viser til dokumentene Miljørisiko- og sårbarhetsvurdering og Kartlegging av elver og bekker i forbindelse med utbedring av E6 over Kvænangsfjellet som gir en nærmere beskrivelse av disse.

 

Støy og støv

Grenseverdier i støyretningslinjen T-1442/2016 skal legges til grunn for arbeider i anleggsfasen.

Miljødirektoratets veileder for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, TA-1520/2012, skal legges til grunn for tiltak innenfor planområdet.

 

Naturmangfold

I rapporten Konsekvensutredning naturmangfold utredes bl.a. miljøpåvirkninger. I rapporten er både påvirkninger og forslag til avbøtende tiltak beskrevet.

 

Søknad og vedlegg

Søknad

Konsekvensutredning naturmangfold

Overvåkningsprogram (basisovervåkning)

Resultater fra basisovervåkning (vannprøver)

Miljørisiko-og sårbarhetsvurdering

Miljøgeologiske grunnundersøkelser

Kartlegging av elver og bekker i forbindelse med utbedring av E6 over Kvænangsfjellet

 

Tillatelse etter forurensningsloven

Vanlig forurensing fra midlertidige anleggsarbeider er tillatt etter bestemmelsene i forurensningsloven. En del anleggsarbeider, som tunnelarbeider eller utfylling i sjø- og vassdrag, kan medføre så stor belastning på miljøet at det er vurdert å ikke være "vanlig forurensning". Også arbeider som har lengre varighet enn 2 - 3 år vil kreve særskilt tillatelse.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for midlertidige anleggsarbeider. 

 

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 1. juli 2021.

Høringsfrist:
1. juli 2021 23.59

Kontaktpersoner