Fyrtårn for barn og unge

Fyrvokter Gro Davidsen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Foto: Lars Åke Andersen / Statsforfvalteren i Troms og Finnmark.

Gro Davidsen er de unges fyrvokter

Troms og Finnmark skal bli den beste regionen å vokse opp i for barn og unge. Derfor har Statsforvalteren ansatt en egen fyrvokter som skal sørge for at de unges rettigheter oppfylles. 

 

Gode oppvekstsvilkår og framtidsutsikter for barn og unge er fyrtårn for barn og unges viktigste målsetting. En veiviser for dette arbeidet er barnekonvensjonen som gir alle under 18 år rettigheter. 

Vi er på slutten av en pandemi. Den viste tydelig at også barn har rett til informasjon. Mange har følt seg utrygge, og vi må passe på at vi også skal lytte til og informere barn om det som skjer. Det gjelder også når det ikke er pandemi.

Brenner du for at våre yngste innbyggere skal få en trygg og god oppvekst her lengst nord i landet?

Sitatet over er fra stillingsannonsen til fyrtårn for barn og unge. Og det er nettopp det Gro Davidsen gjør – hun engasjerer seg i de unge. I jobben skal hun være pådriver for at kommuner og andre i det offentlige inkluderer barn og unge i sine planer.

Men fyrvokteren skal også få de ulike avdelingene hos Statsforvalteren til å jobbe i samme retning. Målet er altså at barns rettigheter skal være i bevisstheten når vi planlegger vårt samfunn.

 

Tema: Samiske barn og unges rettigheter

Vi ønsker å øke kunnskap og bevissthet om samiske barn og unges rettigheter. I denne serien møter vi personer som på ulike måter ser de unge fra ulike ståsteder.

Vi starter med den unge stemmen Elle Nystad som sier noe om utfordringene ved å være ung same i dag. Senere kommer flere videoer med andre innfallsvinkler.

Portrett av Ellen Nystad

Elle Nystad (22 år) - Fra foreningen RomsaDál forteller om sin kamp som ung same.

Professor Ketil Lenert Hansen foran videokamera

Professor Ketil Lenert Hansen har sett nøyere på unge samers helse og identitet. 

Ung gutt med ipad foran seg på skrivebordet.

Her kommer det flere videoer med andre perspektiver på det å være ung og samisk.

 

Plakat med teksten Vi skal løfte fram barn og unge

 

Fakta:

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark har etablert en fyrtårnsatsing for å bidra til gode oppvekstsvilkår og fremtidsutsikter for barn og unge.
 • Barnekonvensjonen skal legges til grunn for dette arbeidet, både for embetet og i samarbeid med kommuner og øvrige instanser.
 • Fyrvokteren er ansatt for å samkjøre, løfte og koordinere arbeidet i denne fyrtårnsatsingen. 

Vær en trygg voksen:

Barn i krig:

Snakkeverksted med ungdom for å bidra til økt medvirkning:


Publisert 07.03.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Vi ønsker velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne.


Publisert 09.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan:


Publisert 16.01.2024, Sist endret 16.01.2024

Nå nærmer fristen seg for å nominere årets fyrtårnkommune!

Nå kan du foreslå din kommune til prisen som Årets fyrtårnkommune - og fristen nærmer seg!


Sist endret 19.12.2023

Jula er ikke like enkel for alle - men det finnes hjelp!

Julen kan være en vanskelig tid for noen. Men mange står klare til å hjelpe om du eller noen du kjenner trenger det. Her finner du en oversikt.

 


Publisert 27.02.2023

Her er årets fyrtårnkommune

For andre gang deler Statsforvalteren ut pris til en kommune som er opptatt av å inkludere barn og unge. Prisen for 2022 går til Senja kommune.


Publisert 09.12.2022

Hvem får prisen som årets fyrtårnkommune i 2022?

Prisen "Årets fyrtårnkommune 2022" skal gå til en kommune som har gjort en særlig innsats for barn og unge. Nå kan du komme med ditt forslag!


Publisert 30.11.2022

Barns rettigheter - et verktøy for tidlig innsats

Her kan du delta i et nettseminar i regi av Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen.

 


Publisert 24.11.2022

Hvordan snakke om krig og atomulykker med barn

Den usikre og vanskelige situasjonen i Europa med krig og fare for atomulykker kan skremme alle og være vanskelig å snakke om. Det kan være enda vanskeligere for barn og unge. Helsedirektoratet har laget gode råd til deg. 


Publisert 30.08.2022

Veahkaváldi mánáid ja nuoraid vuostá – mo mii sáhttit eanet veahkehit?

FN konvenšuvnna artihkal 19:is čuožžu mánáid vuoigatvuođaid birra ahte buot mánáin lea riekti suddjejuvvot veahkaváldima vuostá. Movt galgat mii suddjet mánáid vai mii ollášuhttit dán rievtti? Loga kronihka maid mii leat čállán ovttas Nuoraid Fylkkaráđiin dás:

 


Publisert 06.07.2022

Kan vi hjelpe barn og unge mer?

Barn har rett til beskyttelse, samfunnet har plikt til å beskytte barn mot alle former for vold og overgrep. Dette er tre viktige elementer for å lykkes:  samarbeid, kunnskap og nytenking. 


Kontaktpersoner

Innsats

Statsforvalteren skal sørge for at barn og unges rettigheter oppfylles, og bidra til at kommunene gjør det samme. 

Innsatsen retter seg mot:

 • rett til beskyttelse
 • rett til gode vilkår
 • rett til helse og utdanning 
 • rett til medvirkning
 • barnekonvensjonen
 • samiske barns rettigheter

Målgrupper er kommunene, regional stat og øvrige samarbeidspartnere i Troms og Finnmark. 

Hva er FNs barnekonvensjon?

Trykk på utvidelsen under for å lese mer.

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status.

Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den.

Eksempler på rettigheter:

 • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
 • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
 • Alle barn har rett til beskyttelse.
 • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
 • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
 • Alle barn har rett til å gå på skole.
 • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
 • Alle barn har de samme rettighetene.

I 2003 ble barnekonvensjonen en del av norsk lov. Du kan lese mer om konvensjonen her.

Bilde med illustrasjon av barns rettigheter

Her finner du strategien til Fyrtårn for barn og unge,  samt metoden Sjumilssteget:

Sjumilssteget er en metode for å få saksbehandlerne i fylkesmannsembetene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge. 

https://www.sjumilssteget.no/

 

Gutt i klatrestativ

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

FNs barnekonvensjon

Visste du at barn og unge under 18 år har et særskilt menneskerettighetsvern? I hele november markerer vi FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjon slår fast rettighetene til alle barn i hele verden og 196 land har sluttet seg til den. Konvensjonen har mange artikler. Våre kolleger har sine favoritter.