Fyrtårn for barn og unge

Fyrvokter Gro Davidsen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fyrvokter Gro Davidsen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Foto: Lars Åke Andersen / Statsforfvalteren i Troms og Finnmark / SFTF.

Gro Davidsen er de unges fyrvokter.

Troms og Finnmark skal bli den beste regionen å vokse opp i for barn og unge. Derfor har Statsforvalteren ansatt en eget fyrvokter som skal sørge for at de unges rettigheter oppfylles. 

Gode oppvekstsvilkår og framtidsutsikter for barn og unge er fyrtårn for barn og unges viktigste målsetting. En veiviser for dette arbeidet er barnekonvensjonen som gir alle under 18 år rettigheter. 

For tiden er det korona som preger hverdagen for oss alle. Barn har også rett til informasjon. Mange kan føle seg utrygge, og vi må passe på at vi også skal lytte til og informere barn om det som skjer. 

Fyrvokter Gro Davidsen er spesielt bekymret for hva som skjer med våre mest sårbare. De som for eksempel opplever vold eller overgrep i hjemmet, har en mor eller far som er psykisk syk eller de sliter selv. Det kan være barn med behov for tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning. 

- Det fins også flere lavterskeltilbud for barn og unge som trenger trygge voksne å snakke med, som for eksempel AlarmtelefonenUngPrat eller Kors på Halsen, og vi kan alle bidra for å sikre at barn og unge vet om disse, sier Gro.

Bekymringen deler hun med mange. Både Barneombudet og Redd Barna varslet tidlig etter koronautbruddet i mars at en nedstenging kunne føre til en svært vanskelig hverdag for mange barn og unge. 

- Nå er det viktig at kommunene og alle vi som jobber opp mot barn og unge husker på de barna som har det ekstra vanskelig. I tillegg til å skjerme tilbudene til barn så langt vi kan, er det også viktig at barn og unge vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

Barnets beste

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Fakta:

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark har etablert en fyrtårnsatsing for å bidra til gode oppvekstsvilkår og fremtidsutsikter for barn og unge.
 • Barnekonvensjonen skal legges til grunn for dette arbeidet, både for embetet og i samarbeid med kommuner og øvrige instanser.
 • Fyrvokteren er ansatt for å samkjøre, løfte og koordinere arbeidet i denne fyrtårnsatsingen. 

 

 

 


Publisert 20.12.2021, Sist endret 20.12.2021

Her kan du få hjelp

Julen kan være en vanskelig tid for noen. Men mange står klare til å hjelpe om du eller noen du kjenner trenger det. Her finner du en oversikt.

 


Kontaktpersoner

Innsats

Statsforvalteren skal sørge for at barn og unges rettigheter oppfylles, og bidra til at kommunene gjør det samme. 

Innsatsen retter seg mot:

 • rett til beskyttelse
 • rett til gode vilkår
 • rett til helse og utdanning 
 • rett til medvirkning
 • barnekonvensjonen
 • samiske barns rettigheter

Målgrupper er kommunene, regional stat og øvrige samarbeidspartnere i Troms og Finnmark. 

Hva er FNs barnekonvensjon?

Trykk på utvidelsen under for å lese mer.

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status.

Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den.

Eksempler på rettigheter:

 • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
 • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
 • Alle barn har rett til beskyttelse.
 • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
 • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
 • Alle barn har rett til å gå på skole.
 • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
 • Alle barn har de samme rettighetene.

I 2003 ble barnekonvensjonen en del av norsk lov. Du kan lese mer om konvensjonen her.

Her finner du strategien til Fyrtårn for barn og unge,  samt metoden Sjumilssteget.

Sjumilssteget er en metode for å få saksbehandlerne i fylkesmannsembetene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge. 

https://www.sjumilssteget.no/