Sosial- og barnevernavdelingen

Avdelingsdirektør Mari Hagve leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo. 

Publisert 01.01.2021, Sist endret 23.08.2022

Sosial- og barnevernavdelingen fører tilsyn med kommunens tjenesteyting på barnevern, sosial- og integreringsområdet.

Organisering 

Sosial- og barnevernavdelingen har cirka 65 medarbeidere. Avdelingen er organisert i to fagseksjoner og en enhet for fellesoppgaver. 

Oppgaver og ansvar

Avdelingen har ansvar for informasjon, råd/veiledning, klagesaksbehandling og tilsyn etter sosialtjenesteloven, barnevernloven og integreringsloven, overfor kommunene og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Avdelingen følger opp og fører tilsyn med kommunenes tjenesteyting, barneverninstitusjoner, omsorgssentre og asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, kommunenes ansvar som krisesentermyndighet, familievernkontorer, sentre for foreldre og barn og tolkeloven. 

Andre oppgaver som ligger til avdelingen, er blant annet oppsporing av biologiske foreldre etter adopsjonsloven og fritak for taushetsplikt etter barnevernloven og sosialtjenesteloven. Avdelingen forvalter også flere tilskuddsordninger.