Sosial- og barnevernavdelingen

Avdelingsdirektør Mari Hagve leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo. 

Publisert 01.01.2021, Sist endra 23.08.2022

Sosial- og barnevernavdelingen fører tilsyn med tjenesteyting på barnevern-, sosial-, utlendings- og integreringsområdet.

Organisering 

Sosial- og barnevernavdelingen har cirka 70 medarbeidere. Avdelingen er organisert i to fagseksjoner og en enhet for felles forvaltningsoppgaver.

Oppgaver og ansvar

Avdelingen har ansvar for informasjon, råd/veiledning, klagesaksbehandling og tilsyn etter sosialtjenesteloven, barnevernsloven, integreringsloven og boligsosial lov, overfor kommunene og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Avdelingen følger opp og fører tilsyn med kommunenes tjenesteyting, barneverninstitusjoner og Bufetats bistandsplikt, omsorgssentre, krisesentre, familievernkontorer og sentre for foreldre og barn. Statsforvalteren i Oslo og Viken har i tillegg landsdekkende tilsynsmyndighet overfor mottak for enslige mindreårige asylsøkere/UDI.

Andre oppgaver som ligger til avdelingen er blant annet oppsporing av biologiske foreldre etter adopsjonsloven og fritak for taushetsplikt etter barnevernsloven og sosialtjenesteloven. Avdelingen forvalter også flere tilskuddsordninger.