Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

07.11.2022

Meldinger til barnevernet ved høyt skolefravær

Vi mottar i økende grad henvendelser fra foreldre til elever i skolen om rutinemessige meldinger til barneverntjenesten på grunn av høyt skolefravær. 


13.10.2022

Skolemåltidet- en forutsetning for trivsel, helse og et godt skolemiljø

Hvordan sikre et måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekraftperspektiv? 

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse.


13.09.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen- samarbeid, samordning og barnekoordinator

Her finner du konferansen om de nye lovkravene


02.09.2022

Konferanse 26 oktober om nye bestemmelser i velferdslovgivningen

Endringene omfatter nye eller endrede bestemmelser om samarbeid, samordning og koordinering, og innebærer blant annet en styrket plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester.

Vi arrangerer en fysisk og digital konferanse 26 oktober- så hold av dagen.


27.06.2022

Levende læring med skolehagen

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 


24.06.2022

Webinar - håndtering av innsynsbegjæringer og retting i journal


23.06.2022

Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Webinaret er i samarbeid med NAV Øst- og Vest-Viken, Husbanken, KS, Viken Fylkeskommune og Bufetat.


15.06.2022

Ny avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen

Mari Hagve (39) tiltrer i stillingen som avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen 22. august. 


07.06.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Dette gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, eller på barnevernsinstitusjon.


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel