Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


22.02.2024, Endra 19.02.2024

Til deg som bor på barnevernsinstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det.


09.02.2024

Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform. 


13.12.2023

Tilbud til kommunene om mal for tilstandsrapport - barnevern

Vi har utarbeidet en versjon av Bufdirs mal for tilstandsrapport som er tilpasset satsningsområder på barnevernfeltet for 2023-2024.


05.12.2023

Kommunenes ansvar: Endringer i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer ledere og ansatte i kommunene til webinar med informasjon om endringer i velferdslovgivningen som gjelder samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator – og kommunenes ansvar for oppfølging av lovendringene


23.11.2023

Vi ber kommunene om å sende oss plan for forebygging på oppvekstområdet

Barnevernsreformen ble iverksatt 1. januar 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats skal styrkes.


20.11.2023

20. november er FNs internasjonale barnedag

I dag markerer vi FNs internasjonale barnedag. I år er det 20 år siden  barnekonvensjonen ble en del av norsk lov i 2003. 


26.10.2023

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


26.10.2023

Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no


26.05.2023

Frister i undersøkelser etter barnevernloven og beslutninger om utsatt frist


24.05.2023

Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel