Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.06.2022

Levende læring med skolehagen

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 


24.06.2022

Webinar - håndtering av innsynsbegjæringer og retting i journal


23.06.2022

Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Webinaret er i samarbeid med NAV Øst- og Vest-Viken, Husbanken, KS, Viken Fylkeskommune og Bufetat.


15.06.2022

Ny avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen

Mari Hagve (39) tiltrer i stillingen som avdelingsdirektør i sosial- og barnevernavdelingen 22. august. 


07.06.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Dette gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, eller på barnevernsinstitusjon.


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene - Viken Øst


20.04.2022

Lederforum for barneverntjenestene - Oslo


18.02.2022

Tilsyn med barnevernsinstitusjoner 2021

Sosial- og barnevernavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2021 gjennomført en rekke tilsyn med barnevernsinstitusjoner i fylkene, og har avdekket lovbrudd ved flere tilfeller.

 


17.02.2022, Endra 16.03.2022

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Pilotprosjekt om å øke kunnskapen om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), i perioden 2020-2024.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel