Barn og foreldre

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


06.05.2021

Spørreundersøkelse om adopterte og deres familier

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon.


03.05.2021

Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

For å kunne gi god hjelp må ansatte i ulike tjenester og sektorer samarbeide.


20.04.2021

Hva innebærer oppvekstreformen ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


20.04.2021

Hva er alternativene til vergemål ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


23.03.2021

Rapport om tilsyn på barneverninstitusjonene i 2020

Vi gjennomførte tilsyn med i alt 153 barneverninstitusjoner/enheter, og det ble gjennomført 225 tilsyn. Vi konkluderte med lovbrudd i 38 av disse tilsynene.


24.02.2021

Webinar med kompetansemiljøene

Hva har de på menyen ?


29.01.2021

Barn og unge og deres familier

Som deltager kan du forvente at det settes fokus på temaer knyttet til lov om sosiale tjenester, samarbeid på tvers, individuelle og konkrete vurderinger, fokus på barn og unge/barnekonvensjonen, kvalifiseringsprogram, helhetlig oppfølging av brukeren og bolig.


08.01.2021

Statlig tilsyn med kommunesektoren i 2021

Vi er nå i mål med å samordne planlagte statlige tilsyn med våre kommuner og fylkeskommuner. Planlagte tilsyn fremgår av den nasjonale tilsynskalenderen.


18.12.2020

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til helsehjelp

I forbindelse med at vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 planlegges og igangsettes innen kort tid, har vi mottatt henvendelse fra en rekke verger med spørsmål om de skal samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for. Det korte svaret er nei.


14.12.2020

God erfaring med digitale tilsyn og kurs

Sosial- og barnevernavdelingen har flyttet mye av virksomheten sin over på digitale plattformer. Også digitale tilsyn ved barnevernsinstitusjoner går overraskende bra.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel