Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


26.10.2023

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


16.10.2023

Sluttmål for introduksjonsprogrammet og rask overgang til arbeid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med en tolkningsuttalelse om sluttmål for introduksjonsprogrammet og hvordan målsettingen om at mange skal komme raskt ut i arbeid skal forstås. Avklaringene gjelder både for introduksjonsprogram etter integreringsloven kapittel 4 og det midlertidige kapittel 6A.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 


16.05.2023

UTSATT - Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning

Dette webinaret må dessverre bli utsatt til januar/februar. Vi varsler alle påmeldte. Webinaret vil ha vekt på artikkel 24 - Utdanning


16.05.2023

UTSATT - Webinar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Utsatt - påmeldte får beskjed om ny dato når vi vet det.

Webinaret har vekt på artikkel 7 - Barn med nedsatt funksjonsevne


02.05.2023

Informasjonsskriv nr 1/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker


25.04.2023

I 2022 ga vi 581 tillatelser til askespredning

I Oslo og Viken gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder, i marka, i sjøen og på høyfjellet.


21.04.2023

3775 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2022

Antall skilsmisser var 3259. Vi registrerer en liten økning i antall søknader om separasjon i forhold til tidligere år, mens det er en nedgang i antall skilsmisser.


19.04.2023

Nær 40 millioner kroner utbetalt i fri rettshjelp i Oslo og Viken i 2022

Fri rettshjelp er advokatbistand etter rettshjelpsloven som helt eller delvis dekkes av staten.


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel