Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


27.07.2021

Endret autorisasjonspraksis for søkere som har helsefaglig utdanning fra EØS-land

Personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land kan nå søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.


15.07.2021

Markering av 22. juli

I år er det ti år siden det verste angrepet på norsk jord siden 2. verdenskrig. Oslo og mange av kommunene i Viken planlegger lokale markeringer.


02.07.2021

Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv

Barnekonvensjonen og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i praksis; – Barnets beste, inkluderende utdanning og tverrfaglig samarbeid.


02.07.2021

Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider

Vi inviterer til et webinar om barnekonvensjonen og planlegging 


01.07.2021

Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Vi planlegger et webinar om hvordan vi kan samarbeide for å gi bedre tjenester.

 

 


01.07.2021

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Personer som har hatt covid-19 bør få bedre informasjon om senvirkninger etter sykdommen, hvor det er mulig å få hjelp, og hva man kan gjøre selv.


01.07.2021

Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn

Vi inviterer til webinar om verktøyet "Snakke sammen", som skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.


01.07.2021

Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom livet.


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Vi inviterer til webinar med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet


30.06.2021

Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

Hva betyr den boligsosiale strategien for kommunene, og hva skal man gjøre for at absolutt alle i kommunen skal få et trygt hjem?

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel