Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


20.10.2021

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har nylig blitt oppdatert med et utvidet kapittel om helsehjelp til ofre for menneskehandel.


01.10.2021

Lederkonferanse - CRPD

Hva betyr FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for din kommune?»


24.09.2021

Oslo og Asker kommuner nominert til pris

Årets leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å involvere lokalbefolkningen, frivillige og næringsliv og sammen med dem kommet frem til hvordan de eldres ønsker og behov imøtekommes.


15.09.2021

Nye retningslinjer for overgrepsmottak

Nasjonal retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak er oppdatert. 


01.09.2021

Bedre helsehjelp etter overdose

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et "angrekort".


31.08.2021

Kommuner til pilotprosjekt søkes!

Husbanken søker etter kommuner som vil søke om tilskudd til prosjekter hvor de vil bygge studentboliger i tilknytning til sykehjem og/eller omsorgsboliger.

Kunnskapsdepartementet gir inntil 7,45 millioner kroner i tilskuddsmidler til dette forsøket i 2021.


26.08.2021

Forebyggende hjemmebesøk for eldre

Mange eldre har mange friske leveår og en lang pensjonisttilværelse foran seg. Regjeringen har et mål om at eldre skal mestre livet i eget hjem, og kunne ha en aktiv og meningsfull hverdag.


26.08.2021

Kampanje skal forebygge selvmord

Høsten 2021 starter prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen som tidligere var Østfold fylke. Det innebærer blant annet et omfattende kurstilbud.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av organisasjonen Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.


18.08.2021

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023

Helse- og omsorgstjenesten har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten. Mye bra er gjort, men vi har fortsatt store utfordringer. Det ser vi blant annet ved at antall pasientskader har ligget stabilt siden 2012.


09.08.2021

Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Ny rapport viser at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet har ført til at kapasiteten og kompetansen på rusfeltet i kommunene er økt. Langt flere brukere opplever at de har innflyttelse på tjenestetilbud de mottar, og at det er tilpasset deres behov.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel