Tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner. Overgangsordning: Helseforetak kan stå som søker sammen med kommunen der dette har vært gjort tidligere, og da med samarbeidsavtale.
Rapporteringsfrist:
31. mars 2023

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. For eksempel utvikling og bidrag til drift av FACT team.

Publisert 17.02.2023

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Regelverket for ordningen finner du på Helsedirektoratet sin hjemmeside og vedlagt i saken.    

Søke og/eller rapportere på tilskudd

Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Søknads- og rapporteringsfrist til statsforvalteren er 31 mars 2023.

Vedlagt i saken ligger regelverk, søknadsskjema, rapporteringsskjema og økonomirapporteringsskjema for ordningen. Fullstendig utlysning finner du på Helsedirektoratet sin hjemmeside

Søker kan velge å utvikle tiltak gjennom kommunale tiltak/tjenester, interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak og kommune. Kommunen skal stå som hovedsøker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til vedlegges søknaden.

Som en overgangsordning kan helseforetak stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale. En part søker på vegne av samarbeidspartnere, og er økonomisk og administrativt ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet ovenfor Helsedirektoratet.

Merk: Under prioriterte tiltak 2 har det kommet inn en endring som omfatter utprøving av IDDT, samt samhandling og tilbud til pasienter med særlige krevende og samtidig hjelpebehov, som er en endring fra tidligere år

Bakgrunn

Tilskuddet skal bidra til at tjenesteutviklingen skjer på målgruppens egne arenaer og premisser, med sikte på sosial inkludering, flere friske leveår, bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse. Og den skal bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen, I tillegg skal ordningen bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning av mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner. Overgangsordning: Helseforetak kan stå som søker sammen med kommunen der dette har vært gjort tidligere, og da med samarbeidsavtale.
Rapporteringsfrist:
31. mars 2023