Tilskudd til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31. mars 2023

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Publisert 17.02.2023

Regelverket for ordningen finner du på helsedirektoratet sin hjemmeside og vedlagt i saken.

Søke og/eller rapportere på tilskudd

Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Søknads- og rapporteringsfrist til statsforvalteren er 31 mars 2023.

Vedlagt i saken ligger regelverk, søknadsskjema, rapporteringsskjema og økonomirapporteringsskjema for ordningen. Fullstendig utlysning finner du på helsedirektoratet sin hjemmeside

Ved søknad om tverrfaglige og oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam rettet mot barn og unge og deres familier (f.eks. etter modell av FACT-ung) og andre organisatoriske forpliktende samhandlingstiltak, skal det utarbeides felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommune(r) og helseforetak. Når kommuner og helseforetak søker sammen skal kommunen stå som hovedsøker. Søknaden bør da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket og underskrives av begge parter.

Bakgrunn

Ordningen skal bidra til tjenesteutvikling som skjer lokalt på barn og unges arena og premisser. Det skal legges vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering lokalt. Ordningen skal videre bidra til at målgruppen deltar i aktiviteter som tar sikte på en bedret livskvalitet. En opplevelse av mestring og meningsfull tilværelse. Den skal bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen. Og en mulighet for omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse- og rus i retningen mer oppsøkende, sammenhengende, integrert og fleksibel.

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31. mars 2023