Tursti langs E6 Åkersvika

Trasé for tursti langs med E6, i og utenfor Åkersvika naturreservat. Den grønne linja er reservatsgrensa. Punktene viser informasjon som er tenkt satt opp når stien er ferdig.
Trasé for tursti langs med E6, i og utenfor Åkersvika naturreservat. Den grønne linja er reservatsgrensa. Punktene viser informasjon som er tenkt satt opp når stien er ferdig. Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

Vi får mange henvendelser om turstien langs med E6, og særlig på utformingen av trekloppene som er bygget. Dette er status per i dag:

Publisert 22.03.2021

Etableringen av en tursti over Kråkholmene er ett av tiltakene som ble nedfelt i Plan for avbøtende og kompenserende tiltak E6 Åkersvika fra 2015. Turstien ble deretter innarbeidet i reguleringsplanen for E6 på denne strekningen og Statsforvalteren ga en dispensasjon til opparbeidelse av turstien i 2016. Turstien er vist på tilhørende plankart og teknisk detaljkart på side 105 og 106:

Utsnitt fra de tekniske tegningene tilhørende reguleringsplanen.
Utsnitt fra de tekniske tegningene tilhørende reguleringsplanen. Foto: Statens Vegvesen/Nye Veier AS.
Utsnitt fra de tekniske tegningene tilhørende reguleringsplanen.
Utsnitt fra de tekniske tegningene tilhørende reguleringsplanen. Foto: Statens Vegvesen/Nye Veier AS.

Det har ikke vært planer om å lage en gang- og sykkelveg på denne traséen, men kun en enkel tursti på ca. 1,5 meters bredde. Det finnes per i dag asfalterte, vinterbrøytede gang- og sykkelveger på to andre steder over Åkersvika; langs Stangebrua og langs Midtstranda.

Den opprinnelige stitraséen vist på de tekniske kartene ovenfor, snirkler seg ut på hver holme langs E6. I 2020 foreslo Statsforvalteren en alternativ trasé til turstien som ikke ville berøre like mye skogareal i reservatet og som ikke ville ligge under vann store deler av sommerhalvåret, blant annet etter innspill fra enkelte velforeninger.

Bilde tatt 28. juni 2020 fra den opprinnelige traséen ved kommunegrensa. Turstien ligger under vann.
Bilde tatt 28. juni 2020 fra den opprinnelige traséen ved kommunegrensa. Turstien ligger under vann. Foto: Erica Neby.

Vi presenterte det nye forslaget til trasé for Hamar og Stange kommuner og Innlandet fylkeskommune. Alle parter ble enige om at dette var et bedre forslag enn den opprinnelige traséen. Se kart lengst opp i denne nyhetssaken. Vi signaliserte til Nye Veier at de måtte finne på en løsning for hvordan stien kunne legges lenger opp i fyllinga til E6 på to strekninger som per juni 2020 lå under vann, helt opp på 125 meter over havet for å unngå de fleste flomtoppene.

Nye Veier begynte å jobbe med mulige løsninger, og i januar 2021 la entreprenøren frem et forslag til Hamar kommune om mulig utforming av treklopper. Denne skissen viste 1 meter brede treklopper liggende på en høyde av 124-124,5 meter over havet. Dette svarte Hamar kommune positivt på. Trekloppene ligger utenfor Åkersvika naturreservat, og derfor ble ikke Statsforvalteren orientert om utforming av treklopper eller endring av høyde i forkant av byggingen.

På de strekningene av turstien som går inn i skogen i reservatet, og som vil kunne bli rammet av flom, ønsker ikke Statsforvalteren at stien gruses på grunn av spredning av grus inn i skogen. Dersom Hamar og Stange kommuner ønsker grusing av en sammenhengende stitrasé som går i fyllingsfoten til E6, må kommunene ta dette opp med Nye Veier og entreprenøren. Dersom dette innebærer endringer i stitraséen innenfor reservatsgrensa, må også Statsforvalteren involveres.

Kontaktpersoner