Nytt vedtak om lisensfellingskvote på jerv i region 3 - 2019/2020

I møte den 11. juli 2019 vedtok rovviltnemnda i region 3 enstemig nytt vedtak om lisensfelling av jerv i region 3/ Oppland. Det nye vedtaket kommer på bakgrunn av klagebehandling av vedtak fattet 14. juni. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.07.2019

Rovviltnemnda i region 3/Opplands vedtak av 11. juli 2019 lyder: 

Nemnda har behandlet klagen pr. e-post den 11. juli 2019. Nemnda tar klagen delvis til følge.

Det vises til at det skal være tydelig soneforvaltning mellom jervesone og beteprioritert sone og derfor endrer nemnda fordeling av hunndyrkvoten slik:

Kvote for lisensfelling av jerv blir på 10 dyr, med maksimalt 4 hunndyr i lisensområde A (jervesonen) (uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 4 dyr (Maksimalt 4 hunndyr).

Lisensområde B (beiteprioritert område): 4 dyr.

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Jervebestanden i region 3 er hovedsakelig innenfor jerveprioritert område og derfor er det viktig å få regulert dette området for å holde bestanden nede rundt bestandsmålet. Region 3 har et snitt på 5,7 ynglinger de siste tre årene (2016-2018).

Målet er å begrense felling av hunndyr til 4 innenfor lisensområde A - jervesonen. Dette skal likevel ikke begrense lisensfelling av inntil 4 dyr i lisensområde B - beiteprioritert område.

I margen til høyre finner en lenke til miljøvedtaksregisteret hvor vedtaket i sin helet med vedlegg er å finne.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Ev. klage stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker etter at dette vedtaket er bekjentgjort. Fylkesmannen er sekretariat for rovviltnemnda i region 3.