Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 17.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 17. mars kl. 10.00 -13.00 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.03.2022

Åpen post kl. 10.00 -10.15

1/22 Endring av områdegrenser lisensfelling jerv vinteren 2021/2022 i region 3/Oppland

2/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

3/22 Godkjenning av referat fra møte 16. desember 2021

4/22 Orienteringer – status lisensfelling jerv og ulv, status kvotejakt gaupe, status beitenæringa og rovvilterstatning 2021, korrespondanse, orientering om tlfmøte med Mdir 7. januar, samordningsmøter med region 3, 5 og 6 - 9. februar og 28. februar

5/22 Budsjett FKT 2022

6/22 Orientering fra NJFF-Oppland om «prosjekt effektiv lisensfelling jerv vinter 21/22» og virksomhet framover

7/22 Interkommunale skadefellingslag – organisering m.m.

8/22 Prioriteringer for ekstraordinært uttak jerv våren 2022

9/22 Eventuelt

 

Sak 4/22 Foreløpig korrespondanseliste 16. desember 2021 – 17. mars 2022

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

03.01.22

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Tillatelse til å felle jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommuner

 

 

 

2

04.01.22

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Tillatelse til ekstraordinære uttak av jerv i deler av Reinheimen

 

 

 

3

11.01.22

Rovvilt-nemnda i region 3

Miljø-direktoratet

Oppfølgingsnotat for tidlige og ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2021/2022i region 3/Oppland

 

 

x

4

13.01.22

KLD

Innlandet fylkeskommune

Oppnevning av nytt medlem og to nye varamedlemmer til rovviltnemnda i forvaltnings-

region 3

x

 

 

5

13.01.22

Oppland NJFF

 

Rovviltnemnda i region 3

Foreløpig rapport gauperegistrering 2021/2022 frå NJFF-Oppland

 

 

 

6

14.01.22

Miljø-direktoratet

Statsforvalteren i Innlandet

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i rovviltregion 3 - forlengelse

 

 

 

7

14.01.22

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Tillatelse til å felle jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal kommuner i regionene 3 og 5 – forlengelse til 15.februar 2022

 

 

 

8

17.01.22

Rovvilt-nemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 5

Offentlig høring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5

 

x

 

9

19.01.22

Nibio

Adresseliste

Arealrekneskap i utmark – Utmarksbeite-ressursgrunnlag og beitebruk

x

 

 

10

25. og 26.01.22

Natur, plan og utvikling

Adresseliste

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn

x

 

 

11

31.01.22

 

 

Endring av områdegrenser lisensfelling av jerv vinteren 21/22 i region 3/Oppland

 

x

 

12

01.02.22

KLD

Rovvilt-nemndene

Dialog og styringsmøte med rovviltnemndene 2022 -flyttes til 24. mai

x

 

 

13

02.02.22

Miljø-direktoratet

Statsforvalteren i Innlandet

Avslutning av felling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommune

x

 

 

14

09.02.22

 

 

Referat frå samordningsmøte med ledere av rovviltnemndene i region 3, 5 og 6

x

 

 

15

17.02.22

Nord-Fron kommune v/Geir Johan Groven

Miljødirektoratet og leder av rovviltnemnda

Anmodning om ekstraordinært uttak/hiuttak av jerv

 

 

x

16

24.02.22

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Planleggingsranmme for regionale rovviltnemnder 2022 – førebyggjande og konfliktdempande tiltak (FKT) og drift

x

 

 

17

28.02.22

 

 

Referat frå samordningsmøte med ledere av rovviltnemndene i region 3, 5 og 6

x

 

 

18

01.03.22

Rovviltnemnda i region 3, 5 og 6

KLD og LMD

Ber om møte angående ekstraordinære uttak av jerv 2022

 

 

x

19

03.03.22

Miljø-direktoratet

Nord-Fron kommune

Foreløpig svar på anmodning om ekstraordinært uttak av jerv

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet

  1. jan -Nemnda har arbeidsmøte - høringsuttalelse forvaltningsplan region 5
  2. jan – Nemnda har telefonmøte med Miljødirektoratet om lisensfelling/uttak jerv
  3. jan -Nemnda vedtar endring av områdegrenser lisensfelling av jerv vinteren 21/22
  4. feb – Nemndsleder og Statsforvalter endrer soneinndeling kvotejakt gaupe i region 3
  5. feb – Telefonmøte nemndsleder region 3. 5 og 6 om lisensfelling jerv
  6. feb –Telefonmøte med nemndledere i region 3,5 og 6
  7. april – Planlagt møte på Hjerkinn med nemndsledere i region 3, 5 og 6.