Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 4. mai 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland som blir et fysisk møte på Lillehammer/Rosenlund fra kl. 10-12.30 torsdag 4. mai 2023.

Publisert 18.04.2023

Åpen post kl. 10.00 – 10.15

  9/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

10/23 Godkjenning av referat fra møte 27.  og 30. mars 2023

11/23 Orienteringer –status rovviltbestander/bestandsregistrering, ekstraordinære uttak jerv og status på dette, korrespondanse, beredskap sommer 2023

12/23 Kvote for betinget skadefelling – 1. juni 2023 – 15. februar 2024

13/23 Kvote for lisensfelling av jerv 20. august 2023 -15. februar 2024

14/23 Kvote for betinget skadefelling av gaupe 1. juni 2023 -15. februar 2024

15/23 Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland 2023

16/23 Kvote for betinget skadefelling ulv 1. juni 2023 – 15. februar 2024

17/23 Eventuelt

 

Sakspapirer til sak 11/23, 12/23, 13/23, 14/23, 15/23 og 16/23 er vedlagt.