Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 25. august 2022 på Toftemo Turiststasjon, Dovre.

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 25. august kl. 16.00 -17.00 på Toftemo Turiststasjon, Dovre

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2022

Møtet vil være åpent for tilhørere. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Åpen post 16.00 -16.10

Saksliste:

28/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

29/22 Godkjenning av referat fra møte 27. juni 2022

30/22 Orienteringer – status beitesesongen 2022 – rovviltskader, skadefellingstillatelser og skadefelling, korrespondanse og FKT/økonomi, orientering om omstillingsmidler grunnet tap av sau til jerv over mange år

31/22 Lisensfellingskvote ulv 2022/2023

32/22 Eventuelt

 

Sak 30/22 Korrespondanseliste 27. juni – 25. august 2022

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

28.06.22

KLD

Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune

Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner i rovviltregion 3

x

 

 

2

18.07.22

NOAH

KLD

Klage på vedtak i sak 23/22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3 2022/2023

 

x

 

3

21.07.22

 

KLD v/statssekretær

Omstillingsmidler på grunn av tap av sau til jerv over mange år

 

 

 

4

25.07.22

Rovviltnemnda i region 3

KLD

Høring om lisensfellingsperioden for jerv

 

x

 

5

18.08.22

KLD

adresseliste

Orientering om endret lisensfellingsperiode for jerv og forholdet til vedtak om lisensfellingskvote for jerv 2022/2023

x

 

 

6