Møte I rovviltnemnda region 3/Oppland 19. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland er fredag 19. juni kl. 12.00 -15.00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2020

Dette blir et fysisk møte på Rosenlund, Lillehammer for medlemmene i rovviltnemnda og sekretariat. Men på grunn av koronasituasjonen vil møte bli digitalt for alle tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Åpen post kl. 12.00 -12.15

 

Saksliste:

25/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

26/20 Godkjenning av referat fra 8. mai 2020

27/20 Orienteringer - status rovvilt, skadesituasjon og skadefellinger, korrespondanse, FKT/økonomi, forvaltningsplan

28/20 Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2020/2021

29/20 Behandling av klage på vedtak om lisens- og skadefellingskvote for bjørn i region 3

30/20 Orientering fra Mattilsynet

31/20 Plan for møte med tur 19. og 20 august

32/20 Eventuelt

 

Sak 27/20 Korrespondanseliste 8. mai til 19. juni 2020

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

08.05.20

Leder i rovviltnemnda i region 3,5 og 6

Miljødirektoratet

Telefonmøte/dialogmøte om jerv

 

 

x

2

11.05.20

Ruralis m.fl

Adresseliste

Sluttrapport «Beiteressurser, rovdyr og lokalsamfunn

x

 

 

3

18.05.20

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Rovviltnemndene region 2, 3, 4 og 5

Opplæring av nye rovviltnemnder Webinar om gaupe v/John Odden -NINA og ulv v/Øystein Flagstad -Rovdata

x

 

 

4

22.05.20

Sogn og Fjordane Bondelag

Miljødirektoratet

Førebyggjande uttak av jerveyngel i region 3/Oppland

x

 

 

5

29.05. 20

NOAH – for dyrs rettigheter

Rovviltnemnda i region 3

Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Oppland i 2020

 

 

x

6

03.06.20

FMIN

Adresseliste

Brosjyre «Rovvilt og beitesesongen 2020

x

 

 

7

04.06.20

NJFF-Oppland

Rovviltnemnda i region 3

Sluttrapport fra NJFF-Oppland «Gauperegistrering 2019/2020»

x

 

 

8

16.06.20

NOAH-for dyrs rettigheter

Adresseliste

Oppfordring til bruk av forebygging framfor skadefelling

x

 

 

9

19.06.20

Fylkesmannen i Innlandet

Rovviltnemndene region 3,5 og 6

Webinar om jerv v/Øystein Flagstad-Rovdata

x