Møte i rovviltnemnda region 3 - 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda blir torsdag 19. mars kl 09.00-11.00, digitalt møte (teams ). 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2020

Innkalling til møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland Kl. 09.00 -11.00

Møtet går via Teams - det blir derfor ikke "åpen post" i starten av møtet. Eventuelle innspill til sakslista kan sendes på e-post til fmophkl@fylkesmannen.no i forkant av møtet. Dette vil bli referert for nemnda av sekretariatet.

Saksliste:

7/20 Konstituering av rovviltnemnda i region 3/Oppland

 8/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

 9/20 Godkjenning av referat fra møte 31. januar 2020

10/20 Orienteringer – korrespondanse, status lisensfelling jerv og ulv, status kvotejakt gaupe, oppsummering regionmøter 2020, forberede møte med KLD og LMD Gardermoen 20. april

11/20 Status ekstraordinære uttak jerv/bestandsregistrering jerv

12/20 Budsjett FKT 2020

13/20 Årsplan

13/20 Eventuelt

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

11.02.20

Rovviltnemnda i region 3

Miljødirektoratet

Forvaltningsplan for region 3/Oppland

 

 

x

2

14.02.20

Miljø-direktoratet

Klima- og miljø-departementet

Vedrørende medikamell immobilisering ved uttak av jerv etter 15. februar

x

 

 

3

19.02.20

Klima- og Miljø departementet

Fylkesmannen i Viken

Angående endring av fylkestilhørighet for Lunner og Jevnaker kommune

x

 

 

4

20.02.20

Miljø-direktoratet

Rovviltnemndene i Norge

Planleggingsrammer 2020 for rovviltnemndene i Norge

x

 

 

5

25.02.20

Fylkesmannen i Innlandet

3 beitelag i Lesja og Skjåk

Tilbud om tilskudd til tidlig sanking i kombinasjon med utvidet tilsyn

 

 

x

6

02.03.20

Klima- og miljø-departementet

Rovviltnemndene i Norge

Ny dato – 20. april Invitasjon felles møte med KLD og LMD Gardermoen

 

 

x

7

09.03.20

NSG/Pål Kjorstad

Rovviltnemnda i region 3 v/leder

Jerv- tidleg nedsanking

 

 

x

8

11.03.20

Klima- og miljø-departementet

Innlandet fylkeskommune

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i

forvaltningsregion 3 etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

x

 

 

9

13.03.20

Leder i rovviltnemnda region 3

Miljødirektoratet

Oppfordring til uttak av jerv i tapsutsatte områder

 

 

x

10

16.03.20

NJFF-Oppland

Rovviltnemnda i region 3

Rapport fra prosjekt «Effektiv felling av jerv 2019/2020».

 

 

 

Forslag til årsplan:

  1. Torsdag 19 . mars – Møte i rovviltnemnda – Budsjett
  2. Fredag 8. mai – Møte i rovviltnemnda  - Kvote for betinget skadefelling 1. juni 2020 -15. februar 2021
  3. Fredag 19 . juni – Møte i rovviltnemnda -  Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2020/2021
  4. dato i uke 32 – telefonmøte i rovviltnemnda  - Kvote for lisensfelling bjørn 2020
  5. Torsdag 20. – fredag 21. august – Møte i rovviltnemnda, samt tur – Lisensfellingskvote for ulv 2020/2021 i region 3/Oppland
  6. 14, 15, eller 16 oktober – Møte i rovviltnemnda – Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2021
  7. Fredag 11. desember – Møte i rovviltnemnda – evt. også dialogmøte

Kontaktpersoner