Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.oktober 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-12:30 torsdag 19. oktober 2023.

Publisert 06.10.2023

Saksliste på nemndsmøtet 19.oktober er følgende;

 

Åpen post kl. 10.00 – 10.15

 

32/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

33/23 Godkjenning av referat fra møte 19. september 2023

34/23 Orienteringer – korrespondanse, orientering fra møte med statssekretær Kjersti Bjørnstad, KLD.

35/23 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2024

36/23 Prioritering av områder for ekstraordinære uttak jerv

37/23 Eventuelt

 

Det blir felles lunsj for samtlige fra kl. 12.30 -13.00