Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 18. desember 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-12:00 mandag 18. desember 2023.

Publisert 06.12.2023

Saksliste på nemndsmøtet 18. desember er følgende;

 

Åpen post kl. 10.00-10:15

Saksliste:

42/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

43/23 Godkjenning av referater fra møtene 19. oktober, 7. november og 29.november 2023

44/23 Orienteringer – status lisensfelling jerv og ulv, ekstraordinære uttak jerv, korrespondanse

45/23 Klagebehandling- kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2024

46/23 Møteplan våren 2024 for rovviltnemnda i region 3/Oppland

47/23 Eventuelt

Møtepapirer er vedlagt saken, samt vedtatt protokoll.