Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 8. mai

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 8. mai kl. 10.00 -12.00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2020

På grunn av koronaepidemien vil også dette møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

 

Kl. 10.00 -10.15 -Åpen post (Det vil bli gitt informasjon om møtet i forkant slik at interesserte tilhørere kan melde seg på og be om taletid for korte innlegg)

 

Saksliste:

15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

16/20 Godkjenning av referat fra 19. mars 2020

17/20 Orienteringer - status lisensfelling, status rovviltbestander, status beitenæringa, forvaltningsplan og rovviltnemndas mandat, korrespondanse, FKT/økonomi , beredskap FMIN 2020 og brosjyre 2020

18/20 Status bestandsregistrering jerv og ekstraordinære uttak av jerv

19/20 Kvote for betinget skadefelling jerv 1. juni 2020 – 15. februar 2021

20/20 Kvote for betinget skadefelling gaupe 1. juni 2020 – 15. februar 2021

21/20 Kvote for betinget skadefelling bjørn 1. juni 2020 – 15. februar 2021

22/20 Kvote for betinget skadefelling ulv 1. juni 2020 – 15. februar 2021

23/20 Årsplan og møtegodtgjørelse

24/20 Eventuelt

 

På forrige nemndsmøte ble årsplan ikke behandlet. Sender derfor med forslaget på nytt. Sakspapirer til kvoter for betinget skadefelling vil komme i uke 18.

 

Forslag til årsplan:

  1. Torsdag 19 . mars – Møte i rovviltnemnda – Budsjett
  2. Fredag 8. mai – Møte i rovviltnemnda  - Kvote for betinget skadefelling 1. juni 2020 -15. februar 2021
  3. Fredag 19 . juni – Møte i rovviltnemnda -  Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2020/2021
  4. dato i uke 32 – telefonmøte i rovviltnemnda  - Kvote for lisensfelling bjørn 2020
  5. Torsdag 20. – fredag 21. august – Møte i rovviltnemnda, samt tur – Lisensfellingskvote for ulv 2020/2021 i region 3/Oppland
  6. 14, 15, eller 16 oktober – Møte i rovviltnemnda – Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2021
  7. Fredag 11. desember – Møte i rovviltnemnda – evt. også dialogmøte

Sak 17/20 Korrespondanseliste 19. mars til 8. mai 2020

 

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

13.03.20

Leder i rovviltnemnda/Aud Hove

Miljødirektoratet

Oppfordring til uttak av jerv i tapsutsatt område

 

 

x

2

23.03.20

Miljø-direktoratet

Leder i rovviltnemnda/

Aud Hove

Svar: oppfordring til uttak av jerv i tapsutsatt område

 

 

x

3

25.03.20

Oppland bonde- og småbrukar-lag

Rovviltnemnda i region 3

Digitale nemndsmøter og tilhørere

x

 

 

4

26.03.20

KLD

Rovviltnemndene

Møte med rovviltnemndene 20. april er avvlyst – ny dato for møte kommer seinere

x

 

 

5

27.03.20

Oppland Sau og Geit, Oppland bonde- og småbrukarlag, Oppland Bondelag

Rovviltnemnda i region 3 og 5, FMIN

Planlagt tidlig sank av sau

x

 

 

6

03.04.20

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Rovviltnemndene region 2, 3, 4 og 5

Innkalling til Webseminar 17. april – «Skandulv/Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet»/Barbara Zimmermann/HINN og «Regionale rovviltnemnder som forvaltningsorgan»/Kjell Vidar Seljevoll/Mdir

x

 

 

7

06.04.20

Zanete Andersone-Lilley

Adresseliste

Rapport fra jervemøte Østersund 3.-4. mars 2020

x

 

 

8

13.04.20

Nordre Land Sau og Geit

Miljødirektoratet

Anmodning om skadefelling av ulv -forebyggende tiltak

x

 

 

9

19.04.20

Nordre Land sau og Geit

FMIN og Miljødirektoratet

Anmodning om bruk av løs på drevet halsende hund

x

 

 

10

24.04.20

KLD

Alle

KLD legger fram endringer i naturmangfoldloven – bl.a fra 8 til 6 rovviltregioner/nemnder og egen klagenemnd

x

 

 

11

24.04.20

Nordre Land Sau og Geit

Miljødirektoratet

Klage på foreløpig svar på søknad om forebyggende skadefelling av ulv i Norde land kommune og tilliggende områder

x

 

 

12

29.04.20

Miljø-direktoratet

Rovviltnemnda i region 3/Aud Hove

Orientering om hiuttak i Tjønnseterfjellet/Nord-Fron

x

 

 

13

29.04.20

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Kvote for betinget skadefelling ulv-mai 2020 -hele landet

x

 

 

14

7.05.20

Oppland Sau og Geit, Oppland bonde- og småbrukarlag, Oppland Bondelag

Rovviltnemnda i region 3

Rovviltsituasjonen i region 3/Oppland

 

 

 

Kontaktpersoner