Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 17. desember

Her er innkalling til neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland torsdag 17. desember 2020 kl. 09 -11. Per i dag skal vi ha digitalt førstevalg – men det er fortsatt flere uker til 17. desember, så når vi kommer nærmere møtetidspunktet kan vi avgjøre møteform.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.11.2020

Åpen post kl. 09- 09.15

Saksliste:

49/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

50/20 Godkjenning av referat fra 16. oktober og 4. november 2020

51/20 Orienteringer – rovvilterstatninger 2020, lisensfelling jerv, lisensfelling ulv, korrespondanse, FKT/økonomi, nemndsledere og ordførere møte med KLD 2. des., seminar jerv mars 2021

52/20 Klage på vedtak om kvotejakt gaupe i Oppland 2021

53/20 Revidert forvaltningsplan for region 3/Oppland

54/20 Årsplan 2021

55/20 Eventuelt

 

Det er bestemt å gjennomføre dialogmøte med foreninger, lag og organisasjoner samme dag, 17. desember, fra kl. 12-15. Invitasjon kommer.

 

Sak 51/20 Korrespondanseliste 16.oktober -17. desember 2020

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

16.10.20

KLD

Adresseliste

Endringer i forskrift 18. mars 2005 nr.242 om forvaltning av rovvilt

x

 

 

 

19.10.20

Rovviltnemnda i region 3 v/leder

KLD, LMD og Mattilsynet

Møte om jerve- og beitesituasjonen i Reinheimen – Skjåk, Lesja og Rauma Kommuner

 

 

x

 

05.11.20

Oppland Bonde- og småbrukarlag

KLD

Klage på vedtak – Kvote for kvotejakt gaupe i region 3

 

 

x

 

12.11.20

Rovviltnemnda i region 2

Adresseliste

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge 2021

x

 

 

 

16.11.20

Rovviltnemnda i region 5/Hedmark

Adresseliste

Melding om oppstart – Forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark -rullering av gjeldende plan

 

 

x

 

19.11.20

FM-Viken og FM-Innlandet

Rovviltnemndene i region 2,3,4 og 5

Webinar v/Yngve Rekdal – Utmarksbeite -ressursgrunnlag og beitebruk

 

x

 

 

23.11.20

Rovviltnemnda i region 3/Oppland

Adresseliste

Invitasjon til møte med rovviltnemnda i region 3 -17.des

 

 

x

 

25.11.20

KLD

Noah for dyrs rettigheter

Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av ulv 2020 -2021 i region 3/Oppland

x

 

 

 

27.11.20

Natur,plan og utvikling v/Lisbet Baklid

Adresseliste

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn – Hamar 25. og 26. jan 2021 – vil bli webinar

x

 

 

 

7.12.20

KLD

Alle rovvilt-nemnder

Styrings- og opplæringsmøte med KLD 28. jan 2021 kl. 11.00 -15.30

 

 

x