Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 6. oktober 2022

 

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 6. oktober kl. 10.00 -12.30 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.09.2022

Åpen post kl. 10.00 -10.15

 

Saksliste:

34/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

35/22 Godkjenning av referat fra møte 25. august og 31. august 2022

36/22 Orienteringer – status beitesesongen 2022, status skadefelling, status lisensfelling, korrespondanse og FKT/økonomi, orienteringer om møtevirksomhet

37/22 Klage på vedtak av 31. august 2022 – Kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 3/Oppland i 2022

38/22 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023

39/22 Klage på vedtak av 25. august 2022  - Kvote og område for lisensfelling av ulv i region 3 sesongen 2022-2023

40/22 Utvidelse av lisensfellingskvota for jerv 2022/2023

40/22 Eventuelt

Kontaktpersoner