Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 18. juni 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 18. juni kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2021

Åpen post kl.09.00 -09.15

 

18/21 Ny kvote betinget skadefelling gaupe

19/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

20/21 Orienteringer – status rovvilt og skadesituasjon, korrespondanse, status FKT og infobrosjyre

21/21 Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2021/2022

22/21 Rapport fra NINA og NIBIO «Vurdering av FKT-ordningen»

23/21 Seminar om gaupe og gaupeforvaltning høst 2021 – programskisse

24/21 19. og 20. august – nemndsmøte med tur Ringebu/Stor-Elvdal - programskisse

25/21 Eventuelt

 

Sak 20/21 Korrespondanseliste 5.mai – 18. juni 2021

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

20.05.21

KLD

Innlandet fylkes-kommune

Oppnevning av nytt medlem til rovviltnemnda i forvaltningsregion 3/Oppland

x

 

 

2

08.06.21

Innlandet bondelag, Oppland bonde- og småbrukerlag og Oppland Sau og Geit

Rovvilt-nemnda i region 3

Reduksjon av antall ynglende gauper i rovviltregion 3

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.