Møte i Rovviltnemnda - 10. oktober

Neste møte i rovviltnemnda er 10. oktober kl. 10.00-13.00 i Industrigata 17, Lillehammer. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.09.2019

Åpen post kl. 10.00 -10.15

Saksliste:

34/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

35/19 Godkjenning av referat fra møte 21. aug 2019

36/19 Orienteringer – bestandsstatus, skadesituasjon, skadefellingstillatelser sommer 2019, status lisensjakt, korrespondanse og høringer, FKT/økonomi

37/19 Klage på vedtak om lisensjakt på ulv i Oppland

38/19 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland 2020

39/19 Orientering fra NJFF-Oppland om lisensfellingsprosjekt jerv 2019/2020

40/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – revisjonsarbeid og framdriftsplan

41/19 Dialogmøte 2019

42/19 Eventuelt

Korrespondanse

  Dato Fra Til Tema Til orien-tering Utført/ besvart Til opp-følging
1 02.05.19 WWF verdens naturfond

Rovviltnemndene

Invitasjon til workshop om mulighetene for felles jerveforvaltning i Norden -3. og 4. mars i Østersund

x    
2 11.09.19

NOAH -for dyrs rettigheter

Klima- og miljø-departementet

Klage på vedtak om lisensfelling av ulv i oppland 2019/2020

    x
3 11.09.19

Naturvern-forbundet

Rovviltnemnda i region 3

Klage på vedtak om lisensjakt på ulv i Oppland

    x
4 13.09.19

FMIN

Rovviltnemnda i region 3 og 5

Referat frå fellesmøte rovviltnemnda i region 3 og 5 den 12. september

x    
5 17.09.19

Natur, plan og utvikling

Adresseliste

Invitasjon til nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, Hamar 20. og 21. jan 2020

x    
6 23.09.19

Rovviltnemnda i region 3

Adresseliste

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt region 3 – høring -frist 1. nov
Vedlegg høringsutkast forvaltningsplan region 3

    x
7 24.09.19

Nordre Land Sau og Geit

Miljødirektoratet

Anmodning om foebyggende skadefelling av ulv og derav søknad om framskyndet lisensfelling på ulv

x    
8 27.09.19

Rovviltnemnda i region 3

KLD og Miljødirektoratet

Konsekvenser av flytting av lisensfellingtider ulv – anmodning om forebyggande skadefelling

    x
9 27.09.19

Rovviltnemnda i region 3 og region 5

Klima- og miljø-departementet

Høringssvar på «Høring av endringer i rovviltforvaltningen».

x    
10 27.09.19

Fylkesmannen i Innlandet

Klima- og miljø-departementet

Forslag om endringer i rovviltforvaltningen – endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høringsuttalelse

x    

Kontaktpersoner