Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Foto av villrein
Foto: Per Jordhøy.

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med tiltaksplaner for Rondane Nord og Rondane Sør villreinområder.

Publisert 27.02.2023

Å bevare villreinen er en viktig nasjonal oppgave. Villreinen er under press fra mange hold. For å sikre at vi skal ha livskraftige bestander av villrein i Norge også i framtida, har regjeringen etablert en kvalitetsnorm for villrein. Kvalitetsnormen er et «trafikklys-system» som skal vise om et villreinområde har god, middels eller dårlig kvalitet.

I april 2022 ble den første klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene presentert. 6 av 10 villreinområder ble vurdert å ha for dårlig kvalitet, og ble klassifisert som røde områder etter kvalitetsnormen. Rondane er ett av disse. Tiltaksplanene skal si noe om hvilke tiltak som trengs for å komme fra rødt til gult nivå i disse områdene.

Tiltaksplaner for villrein

Statsforvalterne har i 2023 fått i oppdrag å lage tiltaksplaner for de røde områdene.  Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag å lede arbeidet med tiltaksplan for Rondane villreinområde. Statsforvalteren i Trøndelag har fått ansvaret for tilsvarende prosesser i Snøhetta og Knutshø.

Arbeidet med tiltaksplanene skal skje parallelt med utarbeiding av en Stortingsmelding om villrein. Tiltaksplanene skal i første runde gi innspill til Stortingsmeldingen som planlegges fremlagt 1. kvartal 2024. Endelig fastsetting av tiltaksplanene vil skje på nasjonalt nivå av Klima- og miljødepartementet i samråd med andre sektordepartementer, i etterkant av Stortingsmeldingen.

Målet er å bedre forholdene for villreinen i Norge

Regjeringens mål for arbeidet er at de nasjonale villreinområdene helst skal ha middels kvalitet ved neste klassifisering etter kvalitetsnormen i 2025. Oppdraget er med andre ord at det skal vurderes hvilke tiltak som er nødvendige for å bedre forholdene for villreinen i Norge, men også belyse ulike virkninger av forslagene.

Bred forankring

Nasjonale myndigheter har lagt opp til en svært rask prosess. Fram til 1. juni inviterer Statsfovalteren til en åpen innspillsrunde, der alle interesserte og berørte gis mulighet til å komme med forslag til hvordan vi kan bedre forholdene for villreinen i Rondane. Statsforvalteren vil også gjennomføre orienteringer for fylkestinget og de 12 kommuner som har areal innenfor villreinområdet. Sommeren og høsten vil bli brukt til konsekvens-vurderinger av tiltak.

Det vil i løpet av kort tid bli opprettet en nettside der vi samler informasjon om arbeidet.

 

Fakta om villrein:

Innlandet har et særlig stort ansvar for å ivareta villreinen i Europa

Ved siden av mindre forekomster i det vestlige Russland, er Norge det eneste europeiske landet med opprinnelig, vill fjellrein. Norge har derfor ansvar for å ivareta villreinen etter flere internasjonale avtaler (Konvensjonen om biologisk mangfold og Bernkonvensjonen)

Villreinen ble i 2016 plassert på den globale rødlista for truede arter, som følge av en global tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 år. I Norge ble villreinen plassert på den nasjonale rødlista høsten 2021, i kategorien «nær truet».

DNA-analyser tyder på at villreinen i Rondane her har opprettholdt sin genetiske egenart uten vesentlig innblanding fra andre stammer/tamrein.

6 av 10 nasjonale villreinområder, inkl. Rondane villreinområde, har areal helt eller delvis i Innlandet. Disse 6 områdene utgjør den nordlige europeiske villreinregionen. Den sørlige europeiske villreinregionen består av 4 områder, der det er påvist den dødelige og smittsomme skrantesjuken i 2 av områdene (Nordfjella og Hardangervidda). Innlandet sitter med andre ord og forvalter en betydelig andel av det siste regionale villreinområdet i Europa uten smittsom skrantesjuke.

Kartutsnitt som viser villreinområdene i Innlandet
Nasjonale villreinområder og verneområder i Innlandet