Søk om støtte til naturforvaltningstiltak for 2022

Foto av en fugl i vann.

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2022. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Publisert 15.12.2021

Hvilke tiltak du kan søke om støtte til kan du lese om i regjeringens rundskriv om tilskuddsordninger for 2022. Lenke til elektronisk søknadssenter finner du her.

Søknad om støtte til vilttiltak

Søknader som omhandler jaktbare arter (unntatt villrein, grågås og kortnebbgås) sendes Innlandet fylkeskommune, mens søknader som ikke-jaktbare arter (samt villrein, grågås og kortnebgås) sendes Statsforvalteren i Innlandet.

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i rego av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak er også innenfor formålet med ordningen.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema "Tilskudd til vilttiltak".

Tilskudd til trua arter

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for arter som i Norsk rødliste for arter 2021 er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU), samt til tiltak for prioriterte arter og tiltak som bidrar til å bevare økologiske funkjonsområder for prioriterte arter. Det kan også gis tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass, og det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd.

I tillegg til tilak i felt kan det gis tilskudd til nødvendig utstyr og til informasjonstiltak.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema "tilskudd til trua arter".

Tilskudd til trua naturtyper

Det kan søkes om tilskudd til tiltak i naturtyper som i Norsk rødliste for naturtyper 2018 er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbare (VU). I tillegg kan det gist tilskudd til utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (kystlynghei, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark, slåttemyr, olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone). I tillegg kan det gis tilskudd til høstingsskog.

I tillegg til tiltak i felt, kan det gis tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, innkjøp av nødvendig utstyr og til informasjonstiltak.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema "Tiltak for trua naturtyper".

Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter

Tilskuddet skal medvirke til å sikre eller bedre leveområder for ville pollinerened insekter. Tiltak som kan få tilskudd er restaurering av leveområder, skjøtsel av leveområder, etablering av leveområder, fjerning av fremmede arter, tilpasset driftsform i jordbruket og informasjonstiltak.

Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med forekomst av mange rødlistearter, og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifisert som trua i Norsk rødliste for naturtyper (2018) vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket eller andre tilskudd.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen, samt lenke til søkandsskjema "Tiltak for ville pollinerende insekter".

Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

Det kan søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskap som inngår i "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap" og er prioriterte områder.Utvalgte kulturlandskap har en egen tilskuddsordning, og er ikke inkludert her.

Tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel og restaurering, bekjempelse av fremmede arter, samt gjerding og tilpasset driftsform i jordbruket.  I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, innkjøp av nødvendig utstyr og informasjonstiltak. Søknader om skjøtselstiltak forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vil bli prioritert.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema "Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap".

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

Tilskuddsordningen skal bidra til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet fra fremmede, skadelige organismer. Tiltak som kan få tilskudd er tiltak for å bekjempe fremmede, skadelige organismer, informasjonstiltak, samt kartlegging og overvåking av fremmede, skadelige organismer.

Søkerberettigede er virksomheter med eget foretaksnummer i Brønnøysundregistrene. Offentlige instanser (kommuner, fylkeskommuner, statlige instanser eller sammenslutninger av slike) er ikke søknadsberettiget.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen og her finner du lenke til søknadsskjema "Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

Tilskudd fra programmet "Villreinfjellet som verdiskaper"

Tilskuddsordningen skal medvirke til bred verdiskapning knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig rettet inn mot ulike deler av reiselivet. Ordningen skal medvirke til god gjennomføring av de regionale planen for villreinområdene, og til å utvikle og spre kunnskap om villrein og villreinfjellet til ulike målgrupper.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen "Villreinfjellet som verdiskaper", samt lenke til søknadsskjema.

Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneverdiene i verneområder og andre verdifulle naturområder blir en del av en bred verdiskaping som har langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Målgruppe for ordningen er kommuner, regionråd, frivillig organisasjoner, virksomheter, grunneiere, besøkssenter, tilsynsutvalg og verneområdestyrer.

Tiltak som kan få tilskudd er attraksjoner og tiltak for tilrettelegging og/eller kanalisering av ferdsel, ulie typer informasjon og tiltak for utvikling av besøksforvaltning, naturfaglig kompetanseheving, tiltak for å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, naturforvaltning og næring, samt ledelse av prosjekter for gjennomføring av tiltak som nevnt ovenfor.

Søkere må bidra med minste 50 % egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats) og tiltakene skal være åpne for allmennheten. Det gis tilskudd til tiltak som utføres i søknadsåret, og flerårige tiltak bær derfor planlegges trinnvis.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema "Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven".

Tilskudd til kalking

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere negative effekter av sur nedbør på naturmangfoldet i vassdrag. Tiltak som kan få tilskudd er kjøp av kalk, transport og spredning av kalk, informasjon og veiledning om kalking i vassdrag, samt reetablering av opprinnelig naturmangfold i kalkede vassdrag. Mplgruppen for søknadsordningen er frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale organer og fiskerettshavere.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen "Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalking", samt lenke til søknadsskjema.

Tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømåla i vannforskriften. Målgruppen er vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og private virksomheter.

Her kan du finne mer informasjon om ordningen "Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning", samt lenke til søknadsskjema.

Kontaktpersoner tilskudd

Tilskudd til vilttiltak

Kontakt: Harald Klæbo (e-post: fmophkl@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 56)

Tilskudd til trua arter

Kontakt: Victoria Marie Kristiansen (e-post: fmopvmk@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 65)

Tilskudd til trua naturtyper

Kontakt: Victoria Marie Kristiansen (e-post: fmopvmk@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 65)

Tilskudd til ville pollinerende insekter

Kontakt: Linnea Karoline Vereide (e-post: likve@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 62)

Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

Kontakt: Marie-Louise Olsen (e-post: malol@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 76)

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

Kontakt: ALexandra Abrahamson (e-post: fmopaab@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 63)

Tilskudd til "Villreinfjellet som verdiskaper"

Kontakt: Marit Vorkinn (e-post: fmopmvo@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 68)

Tilskudd til kalking og forbedret tilstand i vassdrag

Kontakt: Ola Hegge (e-post: fmopoh@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 61) eller Heidi Eriksen (e-post: heeri@statsforvalteren.no, tlf: 61 26 60 60)