Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2021

Illustrasjonsbilde kartlegging.
Illustrasjonsbilde kartlegging. Foto: Victoria Marie Kristiansen / Victoria Marie Kristiansen.

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2021 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Ringebu, Øyer, Sør-Odal og Nord- Odal. Det er totalt fire delområder som skal kartlegges i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.05.2021

Oppdraget

Statsforvalteren i Innlandet har, på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2020, foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2021. Forslagene har Miljødirektoratet brukt som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartleggesi 2021.

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruke i blant annet arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess, vil dette kunne bidra til at det er enklere å ta hensyn til naturen, samt gi en mer effektiv og forutsigbar planprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til tiltak for trua naturtyper eller tiltak for å ivareta kulturlandskapet.

I Innlandet har fire områder blitt prioritert for kartlegging i 2021 - Vasetområdet, området rundt Beitostølen, strekningen Tretten-Fåvang og ved Storsjøen i Sør og Nord-Odal kommuner. Se kart i venstremenyen for avgrensning av de ulike kartleggingsarealene.

Berørte kommuner er informert om kartleggingen, og det vil bli sendt ut informasjonbrev til berørte grunneiere i de aktuelle kommunene i uke 16-18.

Kartlegging

Det er Rambøll som vil gjennomføre kartleggingen i området rundt Vaset, Beitostølen og Tretten-Fåvang, mens Multiconsult vil gjennomføre kartleggingen i Sør-og Nord-Odal. Kartleggingen vil foregå på lang etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område kartlegges innebærer i praksis at området blir undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene som Miljødirektoratet på forhånd har bestemt at skal kartlegges. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Kontaktperson i Rambøll er Anna Næss (anna.naess@ramboll.no) og i Multiconsult Ragnhild Heimstad (ragnhild.heimstad@multiconsult.no).

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdelskultur. Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantamateriale, kan du ta kontakt i forkant av kartleggingen med en av kontaktpersonene hos Statsforvalteren i Innlandet (Victoria Marie Kristiansen fmopvmk@statsforvalteren.no eller Linnea Karoline Vereide likve@statsforvalteren.no)

Kartleggingen vil foregå i perioden mai - oktober 2021.

Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase i løpet av våren 2022.