Innlandsporteføljen

Klimautfordringene krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i nærings- og samfunnslivet. Norges mål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 krever nye regionale tiltak og effektiv politikkutforming. Innlandsporteføljen skal løfte fram de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket som har størst mulighet for å lykkes med eksport og verdiskaping.

Hva er Innlandsporteføljen?

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Innlandsporteføljen har som mål å svare på hva som er de unike mulighetene og de konkrete samarbeidsprosjektene som viser at Innlandet har det som skal til for å bli et grønt vekstfylke – med viktige bidrag til AS Norge.

Den 6. juni 2023 legger vi fram resultatet av kartleggingen og presenterer hvilke prosjekter som er blitt valgt ut til å være en del av Innlandsporteføljen per juni 2023. Porteføljen vil bestå av konkrete samarbeidsprosjekter som næringsliv, klynger og forskningsmiljø kan sette ut i livet på kort til mellomlang sikt. Innlandsporteføljen vil også legge et viktig kunnskapsgrunnlag for en mer spisset og prioritert næringsutviklingsstrategi for hele Innlandet.

Det er næringslivet og relevante kompetanse- og fagmiljøer som må eie prosjektene og sørge for at de blir realisert. Rollen til fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet er å støtte og gi fart til prosjektene blant annet gjennom offentlige støtteordninger og faglig kompetanse.

Klimaendringer krever nye tiltak

Klimautfordringene krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i næringslivet. Norges mål om å kutte ned utslippene med 55 prosent innen 2030, å lykkes med grønn verdiskaping og å øke eksporten med 50 prosent, krever nye regionale tiltak.

Det er dette vi ønsker å bidra til gjennom Innlandsporteføljen.

I Innlandet har vi både bioressursene og kompetansen for å utvikle løsninger og produkter som fører til redusert klimagassutslipp.

Kriterier for å bli med i porteføljen

Det er noen kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal bli tatt opp i porteføljen.

Prosjektene skal

  • ha ambisjoner om å lykkes nasjonalt og/eller internasjonalt og resultatet skal gi varig lokal verdiskaping og økt konkurransekraft
  • bidra til å styrke grønn, bærekraftig næringsutvikling gjennom å etablere nye, sirkulære verdikjeder for råstoff eller materialer, slik at de brukes flere ganger
  • være samarbeidsprosjekter med flere virksomheter som drar nytte av hverandres kompetanse og/eller ressurser

Ny strategi for næringsutvikling

For å nå målsettingen om grønn verdiskaping og omstilling trenger vi ny kunnskap om og etablering av grønne, sirkulære prosjekter. Vi må kartlegge hvilke konkrete, grønne prosjekter næringslivet i Innlandet ønsker å satse på og hva som skal til for å lykkes med å gjennomføre prosjektene.

Kunnskapen vi får fra prosjektene i Innlandsporteføljen skal gi grunnlag for å lage en ny strategi og politikk for næringsutvikling fram mot 2030. Dessuten vil denne kunnskapen legge føringer for å utvikle regionale planverktøy, forvaltningspraksis og støtteordninger.

Bakgrunn for porteføljen

Innlandsporteføljen er etablert innenfor rammen av prosjektet Biovalley, etter initiativ fra Innovasjon Norge Innlandet, enkeltbedrifter og sentrale klynger innenfor bioøkonomien og industrien.

Prosjektet er også inspirert av Grøn Region Vestland. Erfaringer fra Vestland viser at når næringslivet og offentlige aktører samarbeider om konkrete prosjekter, oppnår vi grønn omstilling raskere, bedre og enklere.

I Innlandet startet arbeidet med porteføljen i oktober 2022. I tida etter dette har medlemmer i prosjektet snakket med og besøkt over 180 bedrifter, kompetansemiljø og klynger i hele fylket. Det er fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet som sammen med EY Consulting har valgt ut hvilke prosjekter som får plass i porteføljen.

Etter lansering begynner arbeidet med å realisere Innlandsporteføljen og prosjektene som har blitt løftet fram. Arbeidet med Innlandsporteføljen er like fullt dynamisk og vil utvikle seg også videre, på samme måte som at næringslivet også utvikler seg og nye innovasjonsprosjekter kommer til. Det betyr at nye eller umodne prosjekter vil ha mulighet til å komme med i Innlandsporteføljen etter at Innlandsporteføljen 2023 er lansert.


Publisert 06.06.2023

14 spennende prosjekter i Innlandsporteføljen

- Nå starter arbeidet med å realisere prosjektene som kan bidra til bedre løsninger for våre barn og barnebarn, sa statsforvalter Knut Storberget.


Publisert 25.05.2023

Bli med på lanseringen av Innlandsporteføljen

Ser du muligheter for deg og din virksomhet i det grønne skiftet? 6. juni lanseres Innlandsporteføljen, og her vil du få presentert de viktigste, grønne innovasjonsprosjektene i Innlandet akkurat nå og treffe et knippe av dem som har ambisjoner om å sette Innlandet på kartet. Vi presenterer også kriteriene for å bli en del av Innlandsporteføljen og hva din virksomhet har igjen for det.


Publisert 11.01.2023

Har du innspill om grønne innovasjonsprosjekter i Innlandet?

Mobiliseringsprosjektet Innlandsporteføljen er i full gang med å kartlegge de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i Innlandet. Innspill til gode prosjekter kan sendes til Statsforvalteren.