Digital kunnskapssamling om den boligsosiale veiviseren og arbeidet med utenforskap i Innlandet

Dato:
29. august 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Bolig for Velferd Innlandet
Målgruppe:
Kommuner og Nav-kontor

Bolig for velferd Innlandet inviterer til digital kunnskapssamling om den boligsosiale veiviseren og arbeidet med utenforskap i Innlandet.

Publisert 01.07.2022

Denne fagsamlingen har som mål å gi kommunene og Nav-ansatte kunnskap om veiviseren.no som et nyttig verktøy for alle som jobber på bolig- og tjenesteområdet i kommuner og Nav-kontor, samt kunnskap om utenforskap i Innlandet og hvordan man kan jobbe med dette.

Foredragsholdere er Hanne Solberg fra Husbanken, Silje Beitnes som snakker om hvordan Åsnes kommune har brukt veiviseren.no og Vladislav Meshvez fra Nav Innlandet.

Det er ingen påmelding. Deltakelse er gratis.

Her er møtelenken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUxZGU5OTAtOGMyYS00ZDJjLTlkODgtNzk1NjUyMWMzZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%222e189866-d1ea-467a-a781-55f338d97292%22%7d

Program for webinar 29.08.22 kl. 12.00-15.00:

12:00-12:10:    Velkommen v/Bente N. Lindstad, Bolig for Velferd Innlandet

12:10-13:00:    Veiviseren.no – en skattkiste av informasjon og veiledning for alle som jobber på bolig- og tjenesteområdet i kommuner, Nav-kontor og andre v/Hanne Solberg, Husbanken.                     

Vet du at du i Veiviseren.no kan finne:

 • rådgivning ved tilpasning av bolig?
 • kurs med kursbevis for de som vil leie bolig, og som kan gjøre at de lettere får leie bolig på privatmarkedet?
 • arbeidsprosess om leie til eie?
 • informasjons- og veiledningssider om bo- og tjenestetilbud til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)?
 • både filmer og veiledning om tilvisningsavtaler?
 • både filmer og fagstoff om bærekraftsmålene i kommunal planlegging?
 • sirkulærprosess om arbeid med planprosesser?
 • og i tillegg deler kommuner over hele landet sine erfaringer fra hvordan de løser sine utfordringer og oppgaver

Veiviseren.no er det største, og varige, enkelttiltaket i strategien Bolig for velferd. Den er utviklet som en faglig nettressurs for alle som jobber på bolig- og tjenesteområdet.

Hanne Solberg, seniorrådgiver i Husbanken, gleder seg til å både gi deg mer informasjon om Veiviseren.no og vise deg hvorfor den er nyttig for akkurat deg.

13:00-13:15:    Pause

13:15-13:30:    Erfaringer fra hvordan Åsnes kommune har brukt veiviseren.no i sitt boligsosiale arbeid v/Silje Beitnes.

13:30-15:00:   Arbeidet med utenforskap i Innlandet v/Vladislav Meshvez, Nav Innlandet. Det legges inn pause i denne økta. Tema vil være:

 1. Utenforskap i Innlandet:
 2. Status: redusert arbeidsevne, lavinntekt og arbeidsmarked
 3. Hvordan jobber vi med utenforskap: mandat, tjenester og ytelser. 
 4. Behov for samarbeid og samordning: hvordan lykkes vi?
 5. NAV: Kommune + stat = sant
 6. Fragmentering av tjenester: hvordan skaper helhet i velferdstjenester
 7. Hva gjør vi i Innlandet?
 8. Modeller og prosjekter som styrker arbeidet i Innlandet med utenforskap: Sykefraværssenteret Hamar-regionen (SYFO-senteret), «Menn i helse», «Arbeid først understøttet av pålitelig forvaltning» med flere.

 

Bolig for velferd Innlandet er en satsing som tilbys kommunene i Innlandet i samarbeid mellom Statsforvalteren, Nav Innlandet, fylkeskommunen og Husbanken øst.

 

Dato:
29. august 2022 12.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Bolig for Velferd Innlandet
Målgruppe:
Kommuner og Nav-kontor