Søknader om skjønnsmidler etter ekstremværet Hans

Flom under ekstremværet Hans
Dokka sentrum i Nordre Land - foto André Berg

Kommunene er bedt om å gi et anslag for kostnader etter ekstremværet innen 30. september og sende søknad om skjønnsmidler innen 30. oktober.

Publisert 26.09.2023

Ekstremværet «Hans» har gitt mange kommuner i Innlandet store skader og betydelig oppryddingsarbeid. Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om skjønnsmidler for større, uforutsette hendelser. 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) informerte i brev 19. september om den videre prosessen for skjønnsmiddelsøknader fra kommunene. Statsforvalteren har sendt brev til kommunene om prosessen. Følgende gjelder:

30. september: Kommunene sender inn et grovt anslag på omfang og kostnader etter uforutsette hendelser i 2023.

30. oktober: Kommunene sender inn søknad om skjønnsmidler etter uforutsette hendelser i 2023. Her skal det gis en mer utførlig beskrivelse av skadene og kostnader til gjenoppbygging, ev. standardheving og opprydding.

Både kostnadsanslag og søknad sendes Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no.

Retningslinjene for skjønnstildelingen 2023 skal legges til grunn for anslaget og søknader. Det er i tillegg innført en midlertidig utvidelse av ordningen. Kommunenes kostnader til opprydding kan nå også inkludere opprydding på annet enn kommunal infrastruktur, forutsatt at dette ikke dekkes av andre ordninger.

For nærmere informasjon, se nettside om støtteordninger og vedlagte brev.