50 mill. kroner til kommunene for pandemihåndteringen

Statsforvalteren har nå fordelt ekstra skjønnsmidler til de hardest rammede kommunene i 2021.

Publisert 14.06.2021

Fordeling 50 mill. kroner første halvår 2021

Kommunene i Innlandet har samlet mottatt 303 mill. kroner i ekstra rammetilskudd som skal dekke kommunenes merutgifter ved å håndtere pandemien så langt i 2021. I tillegg har statsforvalteren nå fordelt 50 mill. kroner til de kommunene som har vært hardest rammet. Tildeling per kommune finner du her.

Mange kommuner i Innlandet har hatt et høyt smittetrykk denne våren. For å kompensere de hardest rammede kommunene er det smittetrykket så langt i år som er lagt til grunn for fordeling. I tillegg er kommuner som er regionsentre tillagt særskilt vekt. Dette begrunnes i at kommuner som er regionsentre har en merbelastning i håndteringen av pandemien utover økningen i innbyggertilskuddet.

Regjeringen har foreslått ekstra midler til kommunenes merutgifter ved håndteringen av covid-19 også for andre halvår i 2021. Statsforvalteren vil følge utviklingen i kommunene fremover og se hvordan smittetrykket slår ut i økte utgifter for den enkelte kommune. Statsforvalteren vil derfor be kommunene om å rapportere regnskapsførte merutgifter til høsten og vil ved fordeling av ekstra skjønnsmidler da vurdere skjevheter i kompensasjon samlet sett i 2021.

Økonomiske konsekvenser av pandemien samlet sett

Sluttrapporten som tar for seg de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i 2020, viser at kommunesektoren er godt kompensert samlet sett. Samtidig vises det til at det er store variasjoner mellom kommuner. Dette ser også ut til å være tilfellet for kommunene i Innlandet for fjoråret. Overordnet ser det ut til at Innlandet er greit kompensert, men det er fortsatt enkelte kommuner som ikke ble rimelig kompensert for konsekvensene i 2020.

Statsforvalteren har nylig gjennomført regionvise møter med alle økonomisjefene. Kommunene har her vist til flere utfordringer som kan gi økonomiske konsekvenser også fremover. Dette er bl.a. bekymringer knyttet til:

  • langsiktige effekter av covid-19, særlig konsekvenser for sårbare grupper og innenfor psykisk helse.
  • utsatte omstillings- og innsparingstiltak som ikke er gjennomført pga. pandemihåndteringen.
  • slitasje på personale og etterslep på oppgaver for de som har håndtert pandemien i lang tid.
  • inntektstap på kommunal virksomhet som per nå ikke er kompensert, herunder tap innenfor kultur, idrett og svømmeanlegg.

Statsforvalteren vil følge den økonomiske situasjonen ved pandemien i kommunene videre og er takknemlig for den gode dialogen med kommunene på dette området.