138,8 millioner kroner fordelt til kommunene

Statsforvalteren i Innlandet har fordelt 80 mill. kroner for å dekke kommunenes kostnader til covid-19. I tillegg har departementet tildelt 58,8 mill. kroner.

Publisert 21.12.2021

Før den siste tildelingen hadde kommunene i Innlandet mottatt totalt 422 mill. kroner, fordelt med 372 mill. kroner over rammetilskuddet, og 50 mill. kroner i skjønnsmidler. Etter fordelingen av 80 mill. kroner ville kommunene ut fra en beregnet årskostnad få dekket minimum 93% av sine kostnader (dekningsgrad) til covid-19. Økt smittetrykk i november og desember antas imidlertid å føre til et høyere kostnadsnivå enn lagt til grunn i beregningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tatt hensyn til dette, og fordelt ytterligere 58,8 mill. kroner til kommunene. Med den siste tildelingen har kommunene mottatt 560,8 mill. kroner.

I tillegg ble det fra Statsforvalterens side satt av 9,6 mill. kroner til uforutsette hendelser i 2021. Deler av disse midlene ble fordelt til kommuner med store inntektstap, som ikke var dekket inn av andre ordninger.

Grunnlaget for tildelingen av skjønnsmidler er kommunenes innrapporterte covid-19 regnskaper per 20. oktober til Statsforvalteren.  Disse brukes til å fremskrive kostnadsnivået ut året. Statsforvalteren sender deretter inn en samlet oversikt over kommunenes beregnede kostnadsnivå til KMD, som på bakgrunn av det fordeler skjønnsmidlene til fylket. 

I 2021 bevilget Stortinget først 5,4 mrd. kroner til kommunene over rammetilskuddet og 2,5 mrd. kroner som skjønnsmidler. På grunn av det økte smittetrykket ble det i nysalderingen av statsbudsjettet satt av ytterligere 750 mill. kroner. Det er en andel av disse midlene kommunene i Innlandet nå mottar sammen med 80 mill. kroner i skjønnsmidler.

Rammetilskuddet tildeles kommunene direkte fra KMD, og skal dekke inntektstap og kostnader. Skjønnsmidlene fordeles av Statsforvalteren, og skal utjevne forskjeller i dekningsgraden mellom kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.