Sør-Odal satser på gode møteplasser

Solbakken folkeshøgskole synger i Innbyggertorget i Sør-Odal under Statsforvalterens besøk i 2024,
Solbakken folkeshøyskole synger på Innbyggertorget i Sør-Odal under Statsforvalterens besøk den 1. februar. Foto: Karianne Stordal / Statsforvalterene i Innlandet.

I Sør-Odal fikk vi se det nyoppussa Kompasshuset for de yngre og det innbydende Innbyggertorget som er åpent for alle. Levende møteplasser er noe kommunen er stolt av. Med en voksende, men aldrende befolkning, tok de også opp utfordringer knytta til skole og forventninger til omsorgstilbudet da Statsforvalteren kom på besøk.

Publisert 07.02.2024

Kompasshuset åpnet for ett år siden og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, klubb og café for ungdom. I fine lokaler som ungdommen sjøl har bidratt til å pusse opp, tok ordfører Knut Kvithammer og flere ansatte i mot oss på kommunebesøket.

I samme hus finnes også lavterskeltilbud for hjelp til ulike utfordringer. Målet er å forbedre livskvalitet, mestring og tilhørighet, etter at undersøkelser viste at det var behov i ungdomsgruppen. Noe av tilbudet som har fått plass i huset, har fått støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Kommunedirektør og ordfører i Sør-Odal står sammen med statsforvalter og assisterende statsforvalter i Innlandet, 1. februar 2024.
Kommunedirektør Anita Orlund og ordfører Knut Kvithammer i Sør-Odal står sammen med statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget og assisterende stats forvalter, Sigurd Tremoen. Foto: Karianne Stordal / Statsforvalteren i Innlandet.

Innbyggertorget – et nav i samfunnsengasjementet

En annen møteplass som ble vist frem med stolthet fra alle involverte parter, er Innbyggertorget, en lekker og levende møteplass i rådhuset i Sør-Odal. Solbakken folkehøyskole sang oss inn i de luftige og trivelige lokalene. Elevene er også bidragsytere til aktivitet som gavner andre enn dem sjøl gjennom å være instruktører for «Sterk og stødig», et trimtilbud til folk over 65.

På Innbyggertorget har alle innbyggere et sted for å delta i lokalt demokrati og samskaping. Her finnes en digital og fysisk innbyggervert som svarer på spørsmål og veileder folk, for å senke tersklene for å delta i samfunnet. Foreninger, næringsliv og frivillige tilbyr alt fra kulturarrangementer til trim og allsang, teorikurs og språkopplæring, bruker det som møtelokale og «klubbstue», og styrker det lokale fellesskapet.

Statsforvalter Knut Storberget sa at vi i det offentlige kan ha lett for å kapsle oss litt inne. Derfor er det bra å skape nye møteplasser og bygge ned terskler for de som trenger tjenester. Han gav også honnør til frivilligheten og Røde Kors som stilte kvinnesterkt. I vinter besøker han og fagfolk fra embetet alle 46 kommuner, og selv om det er utfordringer i Innlandet med økonomi og demografi, er det også veldig mye bra. – Samfunnet er ikke i ferd med å gå under. Det er håp og muligheter, og vi skal hjelpe til å dyrke disse, sa han.

Urealistiske forventninger til omsorgstjenestene

Kommunen tok opp dagens utfordringer i skolen og også de høye forventningene i befolkningen om hva de kan forvente av omsorgstjenester fremover. Det er ikke nok arbeidskraft og penger til å møte en stor eldrebølge som også vil berøre Sør-Odal. Statsforvalteren pekte på at flere kommuner melder inn den samme problemstillingen. Han sa at flere må heve stemmen for å justere forventningene til offentlige tjenester i takt med demografiske endringer.

Teknologi og forebygging kan gi oss løsninger

Storberget pekte også på at man må se mulighetene i velferdsteknologi. Det å ta ansvar for egen helse og alderdom er noe som vil bli viktigere fremover, og det kan også oppleves positivt. Men det blir viktig å sette enda mer trøkk på budskap om hvordan folk skal ordne seg og forebygge mer sjøl, og gevinstene ved dette. For livskvaliteten til folk kan bli bedre hvis man tar mer ansvar og tenker mens man er frisk på hvordan man skal ha det når man blir eldre.

Kommunen fortalte at de er aktive med å informere om hvordan demografien er og hva folk kan gjøre sjøl for å tilrettelegge for sin egen alderdom når de møter foreninger og folk ute. Men det er vondt for mange ansatte å ikke kunne gi de tjenestene som de er vant til å gi.

Skolemiljø

Også skolemiljøet var oppe. Kommunen ønsker å jobbe sammen med Statsforvalteren om hvordan de skal ivareta den den individuelle rettssikkerheten, og samtidig også ha et godt tilbud til de mange. Kommunen får et tilskudd fra Statsforvalteren til å leie inn kompetansemiljø til å følge og gi veiledning til skoleeiere og direkte inn i ledergruppa på skolen.

I skolemiljøsaker er kommunen opptatt av å finne virksomme tiltak som støttes av forskning. De vil gjerne se på hva som gjøres i andre land, der de har bedre resultater på trivsel og læring. Storberget svarte at temaet er oppe i mange kommuner, med en rettsliggjøring som blir en svøpe i offentlig sektor.

Økonomiske og demografiske utfordringer

Å utvikle boområder og boligtilbud som passer til befolkningens behov fremover er kommuneledelsen opptatt av. I 2040 vil det være over dobbelt så mange over 80 år i Sør-Odal. Med mange flere eldre, en del små husholdninger eller med lavinntekt, samt et håp om å trekke til seg yngre familier, er prosjektet Søsterhagen viktig for kommunen. Dette ligger i et område hvor kommunen for få år siden samlet alle grunnskoleelevene på den nye og flotte Glommasvingen skole.

Ordføreren pekte på viktigheten av å gi alle innbyggere, spesielt ungdom, muligheten til å realisere sine drømmer gjennom utdanning og gode tjenester. Han siterte Hans Børli; «Framtidas frelse er barn som ler».

 

Kontaktpersoner

FAKTA OM SØR-ODAL

Kommunenavn: Sør-Odal (kommer av norrønt ó, ‘å, elv’: betyr altså elvedalen)
Landareal: 479 km2
Folketall pr. 1.10.2023: 8.075
Ordfører 2023: Knut Hvithammer (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I SØR-ODAL

Sted: Kompasshuset og Innbyggertorget, Rådhuset

Tema:

  • Aktiviteter og tiltak for barn og unge
  • Innbyggertorget og samskaping
  • Søsterhagen - gode bomiljøer
  • Skolens utfordringer
  • Velferdstjenester og forventningsgap