Velferdslab - informasjon

Foto: Asker kommune / Asker kommune.

Velferdslab er ein modell der det kommunale hjelpeapparatet koordinerer sine tenester rundt familiar eller ungdom i vanskelege livssituasjonar. Modellen blir retta inn mot innbyggarar som opplever å ha lite stabile buforhold og må flytte ofte. Dette går utover barna som må byte skule og skifte omgangskrets.

Publisert 23.04.2024

Familien eller innbyggaren er i sentrum og deltek etter eit prinsipp om at «ingen avgjerder om meg takast utan meg». Gjennom å involvere innbyggarane og sjå velferdsoppgåver som investeringar, heller enn utgifter, kan offentleg sektor flytte innsats frå å reparere til å førebygge.

Den første velferdslaben blei opna i 2013, då Husbanken bad Asker kommune om å vere pilotkommune for å teste ut metodikk for tenestedesign i utforminga av bustadsosiale tenester. Sidan dette har ei rekke andre kommunar testa ut liknande prosjekt med gode resultat for både innbyggarar og myndigheiter.

I denne filmen kan du sjå korleis Asker velferdslab sitt verktøy "duken" blir brukt i samarbeid med innbyggarar:

Film velferdslabz

Er det kommuner i Innlandet som ønsker å være med i nettverket, ta kontakt med Tone Haugen, tone.haugen@husbanken.no.