St. Olavsmedaljen til Ole P. Gamme

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen søndag 5. mars 2023. 

Publisert 05.03.2023

Statsforvalterens hilsen i forbindelse med utdelingen av St. Olavsmedaljen til Ole P. Gamme 5. mars 2023

Gode forsamling, kjære alle sammen! Men først og fremst – kjære Ole P. Gamme!

Mitt navn er Sigurd Tremoen, og jeg er assisterende statsforvalter i Innlandet. I dag har jeg kommet hit på et svært hyggelig oppdrag på vegne av Hans Majestet Kong Harald. Jeg er her for å dele ut St. Olavsmedaljen til deg Ole P. Gamme.

St. Olavsmedaljen ble stiftet av Kong Haakon VII i 1939, og blir delt ut til mennesker som har bidratt til "utbredelse av kjennskap til Norge og fremme av forbindelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet".

Kjære Ole, i dag tildeles du St. Olavsmedaljen for din langvarige og betydningsfulle innsats for å fremme kjennskap til Norge i de norskættede miljøene i USA, og for å knytte kontakt mellom utflyttede nordmenn i USA og deres slekt i Norge.

Du har helt siden 1970-tallet hatt en stor interesse for utvandringen fra Hadeland til USA. I de snart femti årene som har gått siden du først fikk kontakt med det hadelandske utvandrermiljøet i USA gjennom korsangen, har du bidratt til å styrke båndene mellom Norge og USA gjennom ditt engasjement.

Jeg vil gjerne ta dere med på et raskt tilbakeblikk på Oles innsats.

Det var korsangen som i sin tid la grunnlaget for Oles engasjement. Da han som sanger i Mannskoret KK var med på to Amerika-turer i 1976 og 1980, ble kontakten etablert med vertskapet, det amerikanske Hadelandslaget. Tilbake i Norge var Mannskoret KK vertskap for en rekke gjenbesøk fra Hadelandslaget til Norge fra 1978 og framover. Den gjensidige besøksvirksomheten fortsatte opp gjennom de påfølgende tiårene.

Under et besøk til USA i 2001 ble Kontaktforum Hadeland-Amerika stiftet. Dette skulle bli et viktig bindeledd mellom Hadeland og utvandrermiljøet i USA. Ole P. Gamme har helt siden starten ledet Kontaktforumet.

Det er nok vanskelig å anslå hvor mange timer Ole har lagt ned i dette arbeidet. Hans frivillige innsats er til inspirasjon for oss alle.

Ole har opparbeidet en imponerende database over utvandrede hadelendinger, som har vært en uvurderlig informasjonskilde for amerikanere som søker slekt på Hadeland.

Gjennom denne innsamlingen av informasjon har Ole Gamme fått et svært stort kontaktnett. Han har også bidratt til at folk på Hadeland har større kjennskap til hva som skjedde med dem som utvandret.

Det er et kjent fenomen at utvandrermiljø lett kan danne seg et bilde av opprinnelseslandet som er nokså fjernt fra den moderne virkeligheten. Ole har bidratt til at de amerikanske etterkommerne har fått oppdatert kunnskap om hva som skjer på Hadeland i dag. Med sin faste spalte i «Brua», bladet som går til medlemmer av det amerikanske Hadelandslaget fire ganger i året, har Ole fortalt om smått og stort fra dagens Hadeland.

Ole har ikke bare organisert store gruppereiser til Hadeland og USA. Sammen med kona Helga har han også åpnet sitt hjem for en mengde hadelands-amerikanere på leit etter sine røtter.

Som en personlig formidlingssentral for slektsspørsmål fra Amerika til Hadeland og omvendt, har Ole vært en brobygger mellom våre to land. Ildsjeler som Ole knytter uvurderlige bånd over Atlanteren, og er med på å holde kontakten levende gjennom generasjonene. Dette folk-til-folk-samarbeidet er et verdifullt bidrag til relasjonen mellom våre to land.

Ole P. Gamme, vi takker deg for din betydelige innsats. Og H. M. Kongen har derfor bestemt at du skal tildeles St. Olavsmedaljen. Vi gratulerer!

 

Kontaktpersoner