Tilsyn med skolenes meldeplikt til barneverntjenesten avdekket regelverksbrudd

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolene i Øyer kommune. Tema for tilsynet har vært skolenes meldeplikt til barneverntjenesten.

Publisert 25.08.2021

Tilsynet ble gjennomført som en skriftlig dokumentkontroll. Vi har gjennom tilsynet avdekket regelverksbrudd.

Kommunen var valgt ut på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen tilsa at Øyer kommune hadde en forhøyet risiko for regelverksbrudd på det undersøkte temaet. Dette ble vurdert blant annet ut fra henvendelser vi har mottatt fra foreldre og andre.

Statsforvalterens funn indikerer en ulik praksis ved skolene i kommunen knyttet til hvor konkrete bekymringsmeldingene er. Dette innebærer at det ut fra de vurderte bekymringsmeldingene er vanskelig å vurdere om lovens vilkår i oppll. § 15-3 andre ledd bokstav a-d er oppfylt eller ikke.

Kommunen har nå fått vedtak med pålegg om retting regelverksbruddene. Statsforvalteren vil følge opp at kommunen retter bruddene innen den gitte fristen.

Tilsynsrapporten kan leses under «Dokumenter».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.